Dopisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca, na jego pisemny wniosek jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania albo - w przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego - na terenie gminy w której przebywa.

Wniosek wnosi się do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej