Elektroniczna skrzynka podawcza – SEKAP

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216)

Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą przeznaczoną do doręczania za jej pośrednictwem do Urzędu dokumentów elektronicznych, dotyczących realizowanych tu zadań z zakresu administracji publicznej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub załatwianych w formie czynności materialno-technicznych, oraz odsyłania przez urząd, nadawcom takich dokumentów, urzędowego poświadczenia ich odbioru.
    

Zanim zechcą Państwo skorzystać ze skrzynki
proszę zapoznać się z niniejsza informacją.


2. Inne wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznym nośniku danych muszą być:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne,
 2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
 3. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.


3. Zastrzeżenia:

 1. Prezydent Miasta Bielska-Białej zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w pkt 2 niniejszej informacji, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem
 2. Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym, nie będzie podejmował żadnych czynności związanych z informowaniem nadawcy takiego dokumentu
 3. Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że zgodnie z art. 391 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, doręczenie odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dokument elektroniczny doręczony do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, będzie stosowane tylko  w przypadku gdy strona wystąpi o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków oraz uiści wymaganą prawem opłatę skarbową lub administracyjną. W przypadku gdy w toku postępowania administracyjnego wymagane jest potwierdzenie odbioru pisma, doręczenie będzie następowało tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty lub pracownika
 4. Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że wszczęcie postępowania z wniosku elektronicznego będzie możliwe, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania określone przepisami prawa to jest :
   
  1. wniosek będzie zawierał wszystkie wymagane dane,
  2. do wniosku zostaną dołączone wymagane przepisami załączniki,
  3. uiszczona zostanie wymagana prawem opłata skarbowa lub administracyjna.

  Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres:

  www.sekap.pl