Interwencja w sprawie zimowego utrzymania dróg, placów, kładek i przejść podziemnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 ze zm. ) zarządzenie nr ON.0050.3737.2014.GM  Prezydenta Miasta z 17 października 2014 w sprawie powołania Miejskiego Komitetu utrzymania zimowego dróg oraz określenia jego składu osobowego i zadań w sezonie 2014/2015

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin

w trybie natychmiastowym (pisemna odpowiedź do 30 dni)