Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

  • wniosek podmiotu ewidencyjnego o zmianę w ewidencji gruntów i budynków;
  • pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, udzielone przez podmiot ewidencyjny /ewentualnie/.

Załączniki

  1. dokumentacja geodezyjna sporządzona przez jednostkę wykonastwa geodezyjnego i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub jej wskazanie, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców,
  2. inne dokumenty będące podstawą  zmiany: ( prawomocne orzeczenie sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno - kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnegi i kartograficznego, dokumentacja architektoniczno - budowlana).

Terminy

na podstawie art. 25 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłata

  • prowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego na podstawie zgłoszenia (wykonane czynnością materialno-techniczną) nie podlega opłacie skarbowej.
  • Za ewentualne pełnomocnictwo złożone do akt sprawy  - w wysokości 17,00 zł.

UWAGI

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - <http://www.sekap.pl> www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP(epuap.gov.pl).

Jednostka odpowiedzialna