Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Podstawa prawna

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Termin załatwienia sprawy:

Do 60 dni

Opłaty

Opłaty skarbowe:

  • Za wniosek - brak opłat,
  • Za uzyskaną informację o środowisku - opłata zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z 25 luty 2003 r.  w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Jednostka odpowiedzialna