Zgłoszenie zamiaru umieszczania szyldów i reklam na budynkach i budowlach oraz reklam wolnostojących

Podstawa prawna

art. 29 ust. 3 pkt 3)c) i art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane,  uchwała Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 11 luty 1997 r.  (Nr XLI / 492 / 97)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2)

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni

Opłata skarbowa

opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

  • Za wniosek - brak
  • Za każdy załącznik - brak
  • za wydane zaświadczenie - 17 zł
  • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Sposób złożenia wniosku

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dokonuje się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

  • Za odwołanie i za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna