Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna

art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunków zabudowy

Załączniki

Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy  o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji

Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu Inwestora (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wraz z opłatą skarbową)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Opłata skarbowa

za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłatę można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku 5 - Urbanistyka i Architektura) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

za podanie - brak

za każdy załącznik -brak

 

 

Wniosek elektroniczny SEKAP:

Jednostka odpowiedzialna