Informacje

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Informujemy, że Prezydent Miasta powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych.
Osoby zainteresowane opiniowaniem ofert proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: „Formularz Zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowych, Komunikat Prezydenta Miasta oraz Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnił informację na temat wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19. Jest to dokładny opis poszczególnych przepisów dotyczących PES zawartych w tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Pełną informację znajdą Państwo w poniższym pliku:

Wsparcie dla PES


Zachęcamy do zapoznania się z informacją z Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na temat możliwości uzyskania pomocy przez Seniorów.

Ulotka


Uwaga !

W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców od 20 marca przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 wystawiona została specjalna skrzynka korespondencyjna, w której można umieszczać pisma kierowane do Urzędu.
W przypadku złożenia do skrzynki oferty na realizację zadania publicznego prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.
Skrzynka pozostaje do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:
 • poniedziałek–środa 7:30–15:30
 • czwartek 7:30–18:00
 • piątek 7:30–13:00

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) oraz uchwały
Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Bielsko-Biała, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.
Opinię proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej BIP-u Urzędu Miejskiego, w zakładkach ogłoszenia różne oraz konsultowanie aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 3 lutego 2020 roku i kończy w dniu 25 lutego 2020 roku.
Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz terminu zebrania organizacji pozarządowych, w trakcie którego nastąpi prezentacja kandydatów oraz głosowanie.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom sektora pozarządowego, którzy zdecydowali się kandydować w wyborach na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
Wpłynęło 11 zgłoszeń, z czego 1 nie zostało uwzględnione - zgłoszenie zostało złożone przez organizację, której siedziba nie znajduje się na terenie miasta Bielska-Białej.
Przedstawiamy Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykazem kandydatów do Rady Pożytku z ramienia organizacji wraz z terminem i miejsce głosowania oraz załącznik w postaci formularza upoważnienia do reprezentowania organizacjilink
Zapraszamy wszystkich serdecznie na Zebranie Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r., (czwartek) o  godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1. W trakcie zebrania nastąpi prezentacja kandydatów oraz głosowanie na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
Zwracamy w szczególności uwagę na fakt, że:
- głosowanie odbywa się w trybie tajnym za pomocą kart głosowania;
- w głosowaniu może brać udział organizacja, która nie wystawiła swojego kandydata do Rady Pożytku;
- uczestnicząca w zebraniu organizacja może być reprezentowana podczas wyborów tylko przez jedną osobę upoważnioną przez swoje władze - osoba ta może reprezentować tylko jedną Organizację.
Prosimy pamiętać, aby osoba reprezentująca organizację posiadała upoważnienie do jej reprezentowania (znajduje się powyżej w linku) – w przypadku jego  braku nie zostanie wydana karta do głosowania.
Raz jeszcze zapraszamy na zebranie - do zobaczenia 9 stycznia 2020 r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Informujemy, że Prezydent Miasta powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych.

W poniższych załącznikach przedstawiamy Zarządzenie w tej sprawie oraz zaproszenie Prezydenta Miasta do wskazania przez organizacje pozarządowe osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Osoby zainteresowane opiniowaniem ofert proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: „Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

Zachęcamy do udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Załączniki:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta

2. Zaproszenie Prezydenta Miasta

3. Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową


Rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił Komunikat o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, że zgodnie z § 5 uchwały nr XVIII/332/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są Organizacje lub ich Terenowe Jednostki Organizacyjne, prowadzące działalność na terenie Miasta Bielska-Białej, przy czym decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji.

Ważne! 

Terenowe Jednostki Organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady Pożytku, za zgodą władz oddziału Organizacji posiadającego osobowość prawną, wyrażonej na piśmie. Zgodę wg załącznika nr 2 do Komunikatu należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku należy dokonać poprzez wypełnienie 

i dostarczenie do Urzędu Miejskiego formularza Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej stanowiącego załącznik nr 1 do Komunikatu.

Zgłoszenia kandydatów należy składać:

 • w formie papierowej na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 6) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego (43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6, Kancelaria Ogólna);
 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) – należy przesłać na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

O ważności nadesłania lub złożenia zgłoszenia w terminie decyduje data wpływu do Urzędu. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ważne!

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 16 grudnia 2019 r.

Komunikat Prezydenta Miasta wraz załącznikami (Karta zgłoszenia, Zgoda Władz Oddziału) znajdują się w poniższych załącznikach:

1. Komunikat Prezydenta Miasta.

2. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

3. Zgoda Władz Oddziału dla Terenowej Jednostki Organizacyjnej, nieposiadajacej osobowości prawnej, do zgłoszenia/poparcia kandydata do Rady Pożytku.

 

Zachęcamy do zgłaszania przedstawicieli Państwa organizacji  do kandydowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Dodatkowych informacji udzielają:

pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych

pl. Opatrzności Bożej 18
tel.: +48 (33) 49-70-790
e-mail: cop@um.bielsko.pl

pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

pl. Ratuszowy 6, p. 106
tel.: +48 (33) 49-71-633, 638
e-mail: ngo@um.bielsko.pl


Konsultacje projektu uchwały.

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej. 

 

Komunikat PM

Projekt uchwały


Protokół z konsultacji uchwały Rady Miejskiej.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/332/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pozytku Publicznego w Bielsku-Białej.


Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 rok.

W imieniu Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt prezentujemy projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 rok. Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. projektu Programu przez organizacje społeczne działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 7, tel. 33/49 71 704. Opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać pisemnie do Wydziału  Gospodarki Miejskiej na ww. adres  oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Na Państwa opinie czekamy do dnia 20 lutego 2019 r. Powyższy termin oznacza datę wpływu do Urzędu.


Projekt programu


  


  Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Informujemy, że Prezydent Miasta powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2019 r.

W poniższych załącznikach przedstawiamy Zarządzenie  w tej sprawie oraz zaproszenie Prezydenta Miasta do wskazania przez organizacje pozarządowe osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Osoby zainteresowane opiniowaniem ofert proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1„Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

Zachęcamy do udziału w pracach Komisji konkursowych !

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta

2. Zaproszenie Prezydenta Miasta

3. Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową


WAŻNY KOMUNIKAT DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.). Ustawa nakłada na tzw. „instytucje obowiązane" stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Szczegółowe informacje w załączniku: komunikat


OBOWIĄZKI ORGANZIACJI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM

Przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405 t.j.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców.

Więcej informacji w załączniku: komunikat


Ważna informacja - aktualizacja adresu poczty elektronicznej 

 

W trosce o najwyższą jakość usług i polepszenie komunikacji między Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej a organizacjami pozarządowymi zwracamy się z prośbą o aktualizację danych dot. adresu poczty elektronicznej Państwa organizacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na dalsze przesyłanie e-mailem  Newslettera-Biuletynu dla organizacji pozarządowych oraz innych ważnych informacji dotyczących sektora pozarządowego (np. ogłoszenia otwartych konkursów ofert) prosimy o przesłanie na adres: ngo@um.bielsko.pl  aktualnego adresu poczty elektronicznej Państwa organizacji, na który będziemy mogli  wysyłać powyższe informacje.

 


 

RODO W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

 

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy RODO, czyli europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Praktycznie każda organizacja zbiera dane osobowe, dlatego przepisy te dotyczą także tych podmiotów.

Zachęcamy do zapoznania się artykułami na ten temat, które dostępne są m.in. w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych można znaleźć szereg ważnych informacji dotyczących sektora pozarządowego:  https://uodo.gov.pl/pl/12/26. W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dla organizacji pozarządowych „Gotowi na RODO” https://rodo.niw.gov.pl/ powstała bezpłatna publikacja, której celem jest przybliżenie zagadnień ochrony danych osobowych w praktyce sektora pozarządowego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, jakie na mocy nowych przepisów nałożone zostały na organizacje. 

Publikacja dostępna jest on-line pod adresem: https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/641.pdf

  


 

 

 

 

 


Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2018 rok.

 

W imieniu Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt (j.t.Dz.U.2017.1840) prezentujemy projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2018 rok. Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. projektu Programu przez organizacje społeczne działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 7, tel. 33/49 71 704. Opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać pisemnie do Wydziału  Gospodarki Miejskiej na ww. adres  oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Na Państwa opinie czekamy do dnia 20 lutego 2018 r. Powyższy termin oznacza datę wpływu do Urzędu.


Projekt programu


Zapraszamy na V Piknik Organizacji Pozarządowych

 

W najbliższą sobotę, 16 grudnia 2017 roku w godzinach od 12.00 do 20.00 w Centrum Handlowym Gemini Park  w Bielsku-Białej organizacje pozarządowe z subregionu południowego będą miały okazję zaprezentować się mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym je gościom podczas Targów Ekonomii Społecznej zorganizowanych pod hasłem "GODY BESKIDZKIE. TRADYCJA ŚWIĘTOWANIA -  V PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH".


Targi Ekonomii Społecznej umożliwią promocję lokalnych produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej z subregionu południowego. Na stoiskach przygotowanych w Gemini Park będzie można zapoznać się również z dorobkiem oraz programem działania organizacji pozarządowych, zajmujących się różnorodną tematyką, m.in. edukacją, kulturą i sztuką, sportem, turystyką, a także ochroną zdrowia i pomocą społeczną.


Tegoroczne Targi - oprócz pokazania lokalnego charakteru ekonomii społecznej i wzmocnienia jej wizerunku - przybliżą także tradycję Świąt Bożego Narodzenia regionu Podbeskidzia, od muzyki, poprzez regionalne wypieki i rękodzieło.


Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, m.in. pod okiem animatorów będzie można pospacerować na szczudłach! Z pomocą plastyków będą wykonywane unikatowe prace rękodzielnicze pod hasłem „bombkowe szaleństwo”, a wszystko to dopełni muzyka na żywo, w rytmie kolęd i pastorałek. Niebywałą atrakcją dla miłośników astronomii i nie tylko, będzie możliwość zobaczenia ciemnego nieba w wirtualnym namiocie obserwacyjnym i „dotknięcie” gwiazdki z nieba.  Część artystyczna Pikniku rozpocznie się od godziny 12.00 i trwać będzie z przerwami do końca wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 i realizowany w ramach projektu pn. „OWES subregionu południowego”, którego partnerami są: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Miasto Bielsko-Biała oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Gody Beskidzkie

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisjach Konkursowych

 

Informujemy, że Prezydent Miasta powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2018 r.

W poniższych załącznikach przedstawiamy Zarządzenie  w tej sprawie oraz zaproszenie Prezydenta Miasta do wskazania przez organizacje pozarządowe osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Osoby zainteresowane opiniowaniem ofert proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: „Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

 

 Zachęcamy do udziału w pracach Komisji konkursowych !

 

Załączniki:

 

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

2. Zaproszenie Prezydenta Miasta

 

3. Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową

 

 

 


Piknik - Dzień Organizacji Pozarządowych

 

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku zamierzamy zorganizować Święto Bielskiego Sektora Pozarządowego, czyli Piknik - Dzień Organizacji Pozarządowych. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz przedsięwzięć promujących  III sektor wśród mieszkańców Naszego Miasta. Spotkajmy się, aby wspólnie promować aktywność społeczną oraz ideę wolontariatu !  Wstępnie planowany termin zorganizowania Pikniku to 16 grudnia br.

 

Zachęcamy do kontaktu - liczymy na Państwa propozycje, sugestie i pomysły oraz oczywiście na zgłoszenia do udziału w Pikniku, które prosimy kierować do OWES-u:

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 33 / 497 07 90

43-300 Bielsko-Biała
e-mail: owes@bielsko-biala.pl

 

 


 

 

 

Program współpracy na 2018 r. przyjęty !

 

 

Rada Miejska w Bielsku-Białej na sesji w dn. 31 października br.  przyjęła program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok.

Program należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Program w szczegółowy sposób wskazuje m. in. cele i obszary tej współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej, tym razem na 2018 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r.

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi, natomiast podczas przygotowywania projektu uchwały  wpłynęły propozycje  od trzech organizacji:  Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej i Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego. Wnioski i sugestie zostały omówione w trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 7 września br.  w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej.

Program zawiera m.in. cele współpracy i sposoby  ich realizacji, przedmiot i zasady współpracy finansowej i pozafinansowej, formy współpracy, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych.

Do zadań zawartych w tegorocznym programie dodano dwa nowe zadania priorytetowe:

 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
  oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
  gospodarczej;
 • ratownictwo i ochrona ludności.

Miasto  – jak zapisano w uchwale - na realizację wszystkich zadań przeznaczy nie mniej niż 5 mln zł.  Konkretna kwota znana będzie po uchwaleniu budżetu miasta na 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z programem:

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,66348.html

 

 


 

 

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu Sportowego "Gwardia"

 

Informujemy, że w dn. 9 listopada (czwartek) 2017 r. o godz. 16.00 (I termin) lub o godz.16.30 (II termin)  w sali na parterze budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS "Gwardia". 

 

Więcej informacji oraz porządek obrad w załączniku:

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu KS "Gwardia"

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

NABÓR WNIOSKÓW NA STWORZENIE MIEJSC PRACY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej (dotacja ok. 115tys. zł)odbędzie się w terminie: 20.06.2017 roku - 03.07.2017 roku.

 

UWAGA!!!  Nabór dotyczy wyłącznie stworzenia miejsc pracy dla 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowo tworzonej spółdzielni socjalnej, której działalność będzie wpisywała się w Strategię Rozwoju LGD/LGR subregionu południowego (tj. min. miała siedzibę na terenie działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)* lub Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR)* subregionu południowego woj. Śląskiego i zatrudni pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących na terenie działania LGD lub LGR subregionu południowego woj. Śląskiego). Warunkiem pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej będzie dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia z LGD/LGR (zaświadczenie wymagane będzie wyłącznie od grupy inicjatywnej, która uzyska warunkową rekomendację komisji rekrutacyjnej).

 

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych;
• osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla:
• osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się w zakładce Dokumenty -->Wsparcie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i są oznaczone symbolem r2017.

 

 

Osoby zainteresowane konsultacją przygotowywanych wniosków (formularzy pomysłów biznesowych) zapraszamy do kontaktu z OWES:
- Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości: tel. 33 496 02 44
- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki: tel. 693 887 115
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej: tel. 33 497 07 90


 

Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - prośba o zaopiniowanie

 

Na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt  (j.t.Dz.U.2013.856 ze zm.) prezentujemy projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsko-Biała na 2017 rok.  Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. projektu Programu przez organizacje społeczne działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 7, tel. 33/49 71 704  i  33/49 71 508.

Opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać: pisemnie do Wydziału  Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego na ww. adres oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: gosp.komunalna@bielsko-biala.pl

Na Państwa opinie czekamy do dnia 22 lutego 2017 r. Powyższy termin oznacza datę wpływu do Urzędu.

 

W ponizszych załącznikach zamieszczamy projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Bielska-Białej:

 

1. Projekt PROGRAMU

2. OGŁOSZENIE

 

 

 


 

 

Rada Pożytku powołana !

 

Z przyjemnością informujemy, że Zarządzeniem nr ON.0050.1857.2016.SO z dn. 30 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

Skład Rady na 3-letnią kadencję przedstawia się następująco:

 1)   Pani Bogna Bleidowicz - przedstawiciel Rady Miejskiej;

2)   Pan Jarosław Klimaszewski - przedstawiciel Rady Miejskiej;

3)   Pan Szczepan Wojtasik - przedstawiciel Rady Miejskiej;

4)   Pan Przemysław Kamiński - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej;

5)   Pani Małgorzata Polak - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Dyrektor d/s Programów i Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;

6)   Pan Tomasz Szlaga - przedstawiciel Prezydenta Miasta - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich;

7)   Pani Anna Czapla - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki";

8)   Pani Katarzyna Dendys-Kosecka - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Centrum Sztuki Kontrast;

9)   Pani Agnieszka Słowiok - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Bielsku-Białej;

10)  Pan Tomasz Lorek - przedstawiciel organizacji pozarządowej – Towarzystwo Szkolne im. M. Reja;

11)  Pan Marek Mielnik - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej;

12)  Pan Krzysztof Wiewióra - przedstawiciel organizacji pozarządowej - Bielska Liga Koszykówki.

 

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta. Jej powołanie ma na celu wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Do zadań Rady należy także m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych a także opiniowanie  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się pod koniec stycznia br.

 

Załącznik:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

W dniu 26 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

W trakcie posiedzenia Prezydent Miasta wręczył członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej akty powolania do Rady. Ponadto - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady zostali wybrani: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz Rady Pożytku, którzy stanowią Prezydium Rady:

 • Przewodniczący Rady Pożytku - Tomasz Lorek – Towarzystwo Szkolne im. M. Reja;
 • Wiceprzewodniczący - Marek Mielnik - Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
 • Wiceprzewodniczący - Szczepan Wojtasik - radny Rady Miejskiej;
 • Sekretarz rady - Tomasz Szlaga - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrano członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia III sektora !

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy tak licznie odwiedzili Urząd Miejski i uczestniczyli w wyborach na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przypominamy, że w wyborach do Rady kandydowało 10 reprezentantów bielskich organizacji pozarządowych. Z tego grona wybrano 6 osób, które będą tworzyły Radę wspólnie z 3 przedstawicielami Rady Miejskiej oraz 3 osobami desygnowanymi do Rady przez Prezydenta Miasta. Wybory poprzedziła prezentacja osób ubiegających się o miejsce
w Radzie.

 

Z ramienia organizacji pozarządowych do Rady Pożytku zostały wybrane następujące osoby:

 1. Anna Czapla - osoba zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” - prowadzi rehabilitację i działania wspierające na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, wolontariuszka aktywnie wspierająca kobiety
  w trakcie leczenia nowotworu piersi oraz po jego zakończeniu.
 2. Katarzyna Dendys-Kosecka  - osoba zgłoszona przez Centrum Sztuki KONTRAST - realizatorka przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, aktorka, menadżer kultury.
 3. Agnieszka Słowiok - osoba zgłoszona przez Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Bielsku-Białej - aktywna działaczka Związku, jako wolontariuszka pomaga osobom niesłyszącym w życiu codziennym.
 4. Tomasz Lorek - osoba zgłoszona przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja - wieloletni członek Towarzystwa, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, promotor kultury, sztuki i tradycji regionalnych.
 5. Marek Mielnik - osoba zgłoszona przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy
  w Bielsku-Białej - Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, honorowy krwiodawca i wolontariusz, prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci
  i młodzieży.
 6. Krzysztof  Wiewióra – osoba zgłoszona przez Bielską Ligę Koszykówki - organizator zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, czynnego wypoczynku i sportu, wolontariusz. Organizator ligowych rozgrywek w koszykówce, szkoleń i kursów dla sędziów koszykówki. Sędzia i komisarz koszykówki, ultramaratończyk.

 

Ostatnim etapem utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej będzie Zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące członków Rady  na 3-letnią kadencję.

 

Zachęcamy  do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. wyników wyborów, które zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej:

Protokól Komisji skrutacyjnej - wybory do rady Pożytku 8.12.2016

 

 

 


 

Ważna informacja - obowiązuje już nowy wzór oferty !!!

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania.

 

Rozporządznie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r., zatem aplikując na  konkursy ogłaszane po tym terminie trzeba pamietać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU !

 

Sam wzór oferty nie wprowadza jakiś rewolucyjnych zmian - wprowadzono kilka nowych rubryk, nieco inny kształt przyjął kosztorys i rozbudowano część finansową związaną z przewidywanymi źródłami finansowania zadania publicznego.  

 

Przedstawiamy nowy wzór oferty wraz z poradnikiem, który pomoże Państwu wypełnić formularz:

1. Wzór oferty;

2. Wzór oferty - Poradnik -  "Jak wypełnić ofertę".

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą. Niebawem planujemy zorganizować spotkania informacyjne, podczas których omówimy nowy wzór oferty.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Protokól z konsultacji Programu wspólpracy na 2017 r. :

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,62916.html


 

II sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

W dniu 1 października 2016r. w Sejmie odbędzie się II sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.


Zachęcamy organizacje działające na rzecz seniorów, do zgłaszania swoich kandydatów na delegatów.

Zasady powoływania delegatów, jak i arkusz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.fundacjaoputw.pl w zakładce: Obywatelski Parlament Seniorów.

 

 

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 14 września 2016r. na adres: biuro@fundacjaoputw.pl lub pocztą:

Fundacja OP UTW

ul. Gruszy 32

04-779 Warszawa

 

 

 


 

 

 

 

 

Wsparcie zadań publicznych z zakresu EDUKACJI
oraz POLITYKI SPOŁECZNEJ w trybie tzw. "małego grantu"

 

Informujemy o wsparciu realizacji zadań zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
 
 

 

 


 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu EDUKACJI

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu eduakcji złożona przez TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BIELSKO-BIALSKIEJ w dniu 23 czerwca 2016 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej złożona przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 28 czerwca 2016 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załącznik - oferta Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

 

 

 


 

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Stowarzyszenie DOM POLSKI w dniu 23 maja 2016 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załącznik - oferta Stowarzyszenia DOM POLSKI

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami - prośba o wyrażenie opinii

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii na temat Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Bielska przez organizacje społeczne działające na terenie Gminy Bielsko-Biała, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Projekt uchwały wraz z pismem przewodnim znajduje się w załączniku do e-maila.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 7, 43-300 Bielsko-Biała.

Więcej informacji pod numerem telefonu 33/49 71 704  i  33/49 71 508 lub na adres e-mail gosp.komunalna@um.bielsko.pl

 

Na Państwa opinie czekamy do dnia 23 maja br. Powyższy termin oznacza datę wpływu do Urzędu.

Opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać pisemnie albo drogą elektroniczną na podane wyżej adresy.

 

Załączniki:

1. Projekt uchwały

2. Pismo przewodnie

 

 


 

 

 

 

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały

 

W związku ze złożeniem przez organizacje pozarządowe wniosku o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wszczęciem procedury jej utworzenia został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Projekt poddano konsultacjom, które przeprowadzono w dniach od 4 do 21 kwietnia 2016 poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ponadto projekt uchwały przesłano do organizacji pozarządowych za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o konsultacjach umieszczona została także na łamach Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”. W trakcie konsultacji nie złożono żadnych uwag i propozycji do projektu uchwały. Przewiduje się, że uchwała zostanie przedłożona pod obrady Rady Miejskiej na sesję w dn. 31 maja br.

 

Załącznik: Protokół z konsultacji


Rada Pożytku w Bielsku-Białej - konsultacje projektu uchwały
Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił komunikat dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
Komunikat wraz z projektem uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNTg1MDEp

oraz

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxNTg1MDIp

 

Konsultacje trwają do dnia 21 kwietnia 2016 roku.

 

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Opatrzności Bożej 18) a także przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

 

 


 

 

Złożono wniosek o powstanie Rady Pożytku w Bielsku-Białej

 

Pięć organizacji pozarządowych z Bielska-Białej złożyło do Prezydenta Bielska-Białej wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Do wnioskodawców należą: Stowarzyszenie LIPNIK, Fundacja Centrum Nowych Technologii, Stowarzyszenie ATMOSFERA, Parafialny Klub Sportowy LIPNIK, Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD.

W Bielsku-Białej w ponad 500. organizacjach pozarządowych działa kilka tysięcy mieszkańców. Są to aktywni obywatele, liderzy opinii w swoich środowiskach, mający doświadczenie i profesjonalną wiedzę na tematy, którymi się zajmują.
Organizacje pozarządowe to olbrzymi kapitał społeczny działający dla dobra Naszego Miasta i jego mieszkańców.

Znając wagę III sektora i rolę, jaką organizacje pozarządowe pełnią w demokratycznym państwie oraz mając głębokie przekonanie, że powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym elementem w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, wnioskodawcy uruchomili procedurę powołania RDPP w Bielsku-Białej.

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczegółowy sposób regulują procedurę powoływania tego organu. Art. 41e jednoznacznie określa, że Radę Działalności tworzy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Gminnej określa w drodze uchwały organ stanowiący - w przypadku Miasta Bielsko-Biała jest nim Rada Miejska.

W związku z wpłynięciem wniosku o powołanie Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego Prezydent Miasta podjął decyzję o wszczęcie procedury utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

 

 


 

 

 

 

III PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JUŻ ZA NAMI !
 

Blisko trzydzieści organizacji pozarządowych działających w Bielsku-Białej zaprezentowało się mieszkańcom miasta podczas pikniku, który został zorganizowany pod hasłem „Edukacyjnie i młodzieżowo z bielskimi organizacjami”. Na stoiskach przygotowanych w gościnnych progach Gemini Park mieszkańcy Naszego Miasta zapoznali się z dorobkiem oraz programem działania organizacji zajmujących się różnorodną tematyką, m.in. edukacją, kulturą i sztuką, sportem, turystyką, a także ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

W trakcie Pikniku Organizacji Pozarządowych odbywały się m.in. pokazy sportowe i taneczne, warsztaty artystyczne, zabawy edukacyjne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Podczas imprezy można było także zapoznać się ze szczegółami ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Piknik został przygotowany przez Stowarzyszenie Centrum Sztuki KONTRAST przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizacjom i osobom za przygotowanie i liczny udział w Pikniku !!!

 

Zachęcamy do oglądania fotorelacji z imprezy !

http://um.bielsko.pl/galeria-728-iii_piknik_organizacji_pozarzadowych.html

 

 

 


 

 

Zapraszamy na Piknik Organizacji Pozarządowych !!!

 

 

Zapraszamy na III Piknik Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 listopada 2015r. w Gemini Park w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 20. Impreza, którą  organizuje  Stowarzyszenie Centrum Sztuki KONTRAST przy wsparciu Gminy Bielsko-Biała rozpocznie się o godz. 9.00. W trakcie pikniku odbywajacego się pod hasłem „Edukacyjnie i młodzieżowo z bielskimi organizacjami”  sektor pozarządowy zaprezentuje mieszkańcom Bielska-Białej swoje osiągnięcia zarówno na scenie jak i przy swoich stoiskach. Zapowiada się wiele atrakcji, m.in. warsztaty artystyczne, pokazy sportowe i taneczne, gry i zabawy dla dzieci. W trakcie pikniku będzie można także zapoznać się ze szczegółami ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 


 

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ złożona przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" w dniu 17 listopada 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U
z 2014 r., poz 1118, t.j. z późn. zm.)

 

Załącznik - oferta BSA "Teatr Grodzki"

 

 

 

 


 

 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu EDUKACJI przez STOWARZYSZENIE CENTRUM SZTUKI KONTRAST
 

Zarządzenie Nr ON.0050.850.2015.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI. Wsparcie zadania pn.: „Edukacyjnie i młodzieżowo z bielskimi organizacjami – III Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej", realizowanego przez STOWARZYSZENIE CENTRUM SZTUKI KONTRAST, złożonego w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu
EDUKACJI
 

Informujemy, że  STOWARZYSZENIE CENTRUM SZTUKI KONTRAST złożyło w dniu 29 października 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu EDUKACJI pn.:  „Edukacyjnie i młodzieżowo z bielskimi organizacjami – III Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej".

 

Załąłcznik 1 - oferta  STOWARZYSZENIA CENTRUM SZTUKI KONTRAST

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Miasto 2B
 

Zarządzenie Nr ON.0050.795.2015.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 października 2015 roku w sprawie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI. Wsparcie zadania pn.: „Animacja do filmu 'Ikary z Bielska-Białej- odcinek drugi' ”, realizowanego przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Miasto 2B, złożonego w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załącznik 1 - zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 


 

 

Dzień bielskich NGO

 

Pragniemy poinformować, że w dn. 21 listopada br. zamierzamy – oczywiście we współpracy z bielskim sektorem pozarządowym - po raz kolejny zorganizować Dzień NGO – Piknik Bielskich Organizacji Pozarządowych. Tym razem z mieszkańcom Naszego Miasta przedstawimy dorobek bielskiego Trzeciego Sektora w gościnnych progach Gemini Park Bielsko-Biała.

W związku z tym zapraszamy wszystkie organizacje, które pragną uczestniczyć w Pikniku i zaprezentować swoje dokonania na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w dn. 29 października (czwartek) w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Inkubator) przy Placu Opatrzności Bożej 18.  Serdecznie zapraszamy na godz. 14.30.

 

 

Więcej informacji udzielają  pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – tel. 33/497-07-90,  e-mail: owes@bielsko-biala.pl

 

 

 

 


 

 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu
KULTURY I SZTUKI
 

Informujemy, że  STOWARZYSZENIE TWÓRCZEGO ROZWOJU MIASTO 2B złożyło w dniu 9 października 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pn.:  „Animacja do filmu 'Ikary z Bielska-Białej- odcinek drugi' ”

 

Załąłcznik 1 - oferta  STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO ROZWOJU MIASTO 2B

 

 

 

 

 


 

 

WDRAŻAMY aplikację "Generator eNGO"

 

Informujmy, że w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej zostanie wdrożone bezpłatne narzędzie on-line służące do kompleksowej obsługi współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi pn.: „Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych”.

Generator eNGO jest aplikacją internetową składającą się z panelu dla ogłaszających otwarte konkursy ofert organów administracji publicznej oraz panelu dla organizacji pozarządowych, które składają oferty na realizacje zadań publicznych. Zastosowanie Generatora ułatwia organizacjom przygotowanie oferty, skraca czas obsługi zadań (automatyczne generowanie umów, zestawień, itp.),  jak i m.in. przyczynia się do eliminacji błędów formalnych, które mogą popełnić organizacje składając ofertę w sposób tradycyjny.

 

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dn. 29 października (czwartek) o godz. 15.30 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (Inkubator) przy Placu Opatrzności Bożej 18.  Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER zaprezentują aplikację oraz omówią jej założenia i sposób obsługi.

 

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie Państwa przybycia (tel. 33/497-1-633 lub 638, e-mail: ngo@um.bielsko.pl) w terminie do dnia 26 października.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dostępną pod adresem www.engo.org.plaplikacją oraz jej funkcjonalnością.

Więcej informacji o projekcie znajduje się  w załączniku oraz na stronie http://kalkulatorngo.pl/.


Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Informujemy, że ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalona przez Sejm 5 sierpnia 2015 roku, została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
W poniższym załączniku przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji:
Z dodatkowymi informacjami na temat nowelizacji oraz procesu legislacyjnego można zapoznać się na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1659157.html
 

Realizacja zadania publicznego przez Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
 Zarządzenie nr ON.0050.697.2015.SO Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zawarcia umowy zlecenia realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu Polityki Społecznej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych. Wsparcie zadania realizowanego przez Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

Załącznik 1 - zarządzenie  PREZYDENTA MIASTA


Realizacja zadania publicznego przez BIELSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHIATRII
Zarządzenie nr ON.0050.681.2015.SO Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zawarcia umowy zlecenia realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych. Wsparcie zadania realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychiatrii

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Polityki Społecznej złożona przez Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

Informujemy, że Bielskie Towarzystwo Trzeźwości złożyło w dniu 25  sierpnia 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn.: " X Śląskie Forum Abstynenckie i II Bielska profilaktyczna Gra Miejska".

 

Załąłcznik 1 - oferta BielskiegoTowarzystwa Trzeźwości


Informacja w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych
 
Prezydent Miasta Bielska-Białej Zarządzeniem nr ON.0050.556.2015.DG z dnia 21 lipca 2015r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Bielska-Białej.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 września do 14 września 2015r.
 
Więcej informacji na temat przebiegu konsultacji znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce "Konsultacje społeczne" pod adresem:

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA złożona przez BIELSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHIATRII
 

Informujemy, że BIELSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHIATRII złożyło w dniu 24  sierpnia 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia  pn.: "IX Piknik Jesienny - impreza terapeutyczno-integracyjna w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego".

 

Załąłcznik 1 - oferta BIELSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU PSYCHIATRII


Realizacja zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA przez Fundację Aktywności Społecznej ZŁOTE ŁANY
 

Zarządzenie  Prezydenta Miasta  w sprawie zawarcia umowy zlecenia realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych. Wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Aktywności Społecznej  ZŁOTE ŁANY pn.: „VIII Piknik 'Bądź zdrów' ".

Załąłcznik 1 - Zarządzenie Prezydenta Miasta


Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
 

Informujemy, że FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ZŁOTE ŁANY złożyła  w dniu 19  czerwca 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia  pn.: "VIII Piknik 'Bądź zdrów' ".

 

Załąłcznik 1 - oferta FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "ZŁOTE ŁANY"


Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Polityki społecznej

Informujemy, że Fundacja LUCE złożyła  w dniu 19 czerwca 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu Polityki Społecznej pn.: „ Zwiększenie dostępności do informacji dotyczacych pomocy w zakresie uzależnień i patologii społecznych"

Zal_1


Realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI przez STOWARZYSZENIE DOM POLSKI

Zarządzenie  Prezydenta Miasta  w sprawie zawarcia umowy zlecenia realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych. Wsparcie zadania realizowanego przez STOWARZYSZENIE DOM POLSKI pn.: „Podróż historyczna do źródeł powstania Państwa Polskiego, miejsc pamięci narodowej oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Załąłcznik 1 - Zarządzenie Prezydenta Miasta


Realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI przez BIELSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
 

Zarządzenie  Prezydenta Miasta  w sprawie zawarcia umowy zlecenia realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych. Wsparcie zadania realizowanego przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne pn.: "20 lat Bielskiego Towarzystwa Muzycznego - Koncert Galowy".

Załąłcznik 1 - Zarządzenie Prezydenta Miasta


Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI
 

Informujemy, że STOWARZYSZENIE DOM POLSKI złożyło w dniu 26 maja 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury pn.:  „Podróż historyczna do źródeł powstania Państwa Polskiego, miejsc pamięci narodowej oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

 

Załąłcznik 1 - oferta  STOWARZYSZENIA DOM POLSKI


Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI
 

Informujemy, że BIELSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE złożyło  w dniu 20 maja 2015 roku w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118, t.j z późn. zm.) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury  pn.: "20 lat Bielskiego Towarzystwa Muzycznego - Koncert Galowy".

 

Załąłcznik 1 - oferta BIELSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

 

 

Załączniki:

 

Formularz_zgloszeniowy_czlonka_komisji_konkursowej

Formularz_zgloszeniowy_dla_NGO

Informacja_eNGO

Informacja_o_nowelizacji_ustawy_2015

Komunikat_PM_2019

Komunikat_PM_Komisje_2015

Komunikat_PM_zaproszenie_2018

Oferta_nowa

Ogloszenie_program_2017

Pismo_przew

Poradnik_oferta_jak_wypelnic

Porzadek_obrad_KS_GWARDIA

Program_2017

Projekt_uchwaly_Program_2016

Protokol_wybory_do_Rady_Pozytku

Relacja_z_Pikniku_prezentacja

Rozporzadzenie_nowa_oferta

zal_pranie_pien

zal_przest_sek

Zarzadzenie_komisja_2018

Zarzadzenie_PM_komisje_konkursowe_2019