Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2020

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 został przyjęty Uchwałą nr XLI/968/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Program zakłada kontynuację działań podejmowanych w poprzednich latach. 
Jednym z głównych założeń programu, jest dalsze udoskonalanie działań podejmowanych w latach wcześniejszych w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii na terenie miasta, głównie w oparciu o wyniki diagnozy pn. „Diagnoza problemu używania i postaw wobec środków psychoaktywnych oraz innych problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży w mieście Bielsku-Białej”.

Dołączone pliki: