Gminny Program Rewitalizacji miasta Bielska-Białej do roku 2030 (GPR)

22 czerwca 2022 r.

Niniejszym publikujemy Informację podsumowującą przebieg dwóch spotkań z interesariuszami w ramach konsultacji społecznych.

 

7 czerwca 2022 r.

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne projektów następujących uchwał:
1. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

2. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.
 

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji
Obwieszczenie