Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna

art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Załączniki:

  • 3 egz. projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska
  • pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wraz z opłatą skarbową)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
Opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej.
 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.

 

 

 

Wniosek elektroniczny SEKAP:

Jednostka odpowiedzialna