Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Załączniki

 • opinia właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • mapa(y) w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (w liniach rozgraniczających drogi) oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi wraz z określeniem ich kategorii,
 • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • określenie nieruchomości lu ich części, z których korzystanie będzie będzie ograniczone,
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem projektanta oraz sprawdzającego o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień sporządzania projektu,
 • oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, poza zastrzeżonymi do właściwości Wojewody Śląskiego, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowlany,

opinie

 • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
 • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
 • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
 • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • inne wg potrzeb

Termin załatwienia sprawy:

Do 90 dni od dnia złożenia wniosku

Opłata skarbowa

opłata skarbowa:  z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

 • opłatę można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 45 1060 0034 2735 0555 5555 5555,

zwalnia się od opłaty skarbowej m.in jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w terminie czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wydaniu tej decyzji stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.
Jednostka odpowiedzialna