Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub z przepisami odrębnymi

Podstawa prawna

art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

  • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny lub skrócony wypis hipoteczny),
  • aktualny wypis z rejestru gruntów,
  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
  • wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu (min. 3 egzemplarze)
  • w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych),
  • w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi lub mniejszej niż 3 m w przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych oraz projektowana granica przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że wnioskowany podział jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów

Opłaty

brak opłat

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Opłata skarbowa

brak

Jednostka odpowiedzialna