Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Podstawa prawna

art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 j.t.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego,

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni,

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - brak
  • za każdy załącznik –brak
  • za decyzję - 10 zł

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą składania wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa

  • za podanie - brak
  • za każdy załącznik -brak

 

Jednostka odpowiedzialna