Wydawanie zaświadczeń o stanie zaawansowania budowy

Podstawa prawna

art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki

  • oświadczenie kierownika budowy o % zaawansowaniu budowy,
  • dziennik budowy /do wglądu,
  • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłata skarbowa

opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku

  • za wydane zaświadczenie - 17 zł
  • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaawansowania budowy składa się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP

Tryb odwoławczy

  • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie  7 dni od dnia doręczenia na postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

  • za podanie i za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna