Wydawanie zaświadczeń o stanie zaawansowania budowy

Podstawa prawna

art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071-j.t. z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki

  • oświadczenie kierownika budowy o % zaawansowaniu budowy,
  • dziennik budowy,
  • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłaty

za wydane zaświadczenie - 17 zł

opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

(W przypadku decyzji o odmowie wydania zaświadczenia)Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa

  • za podanie - brak
  • za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna