Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Podstawa prawna

art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 j.t.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Załączniki

  • decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) albo zaświadczenie Prezydenta Miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
  • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części;
  • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność;
  • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Opłata skarbowa:

za wniosek - brak

za każdy załącznik - brak

za wydane zaświadczenie - 17 zł

za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania ( w przypadku, gdy występują roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę):

budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej, innej niż rolnicza - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł. (nie więcej niż 270,00zł.)

budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 7,00 zł.

innego budynku - 24,00 zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lub jego części:

w sprawach mieszkaniowych

w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych

budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą składania wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciw stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura)

Opłata skarbowa

za podanie - brak

za każdy załącznik -brak

Jednostka odpowiedzialna