Rejestracja dziennika budowy

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zarejestrowanie dziennika,
  • dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów podwójne - oryginał i kopia,
  • oryginał lub uwierzytelniona kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /rozbiórkę,
  • za udzielone pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku

Opłata skarbowa:

  • rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej,  na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wniosek o rejestrację dziennika budowy składa się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP

Tryb odwoławczy

  • odwołanie nie przysługuje

Uwagi

Zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika budowy wymaga przedłożenia do wglądu poprzedniego tomu dziennika wraz z wpisem kierownika budowy o jego kontynuacji w kolejnym tomie.

 

Jednostka odpowiedzialna