Rejestracja dziennika budowy

Podstawa prawna

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2018 r. Poz. 963 tekst jednolity)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zarejestrowanie dziennika
  • dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów podwójne - oryginał i kopia
  • oryginał lub uwierzytelniona kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową w wys. 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

odwołanie nie przysługuje

Uwagi

Zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika budowy wymaga przedłożenia do wglądu poprzedniego tomu dziennika wraz z wpisem kierownika budowy o jego kontynuacji w kolejnym tomie.

Jednostka odpowiedzialna