Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę /przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt. 1 oraz art. 40 ust. 4  w zw. z ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PB-9)

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji (PB-11).

Załączniki:

 • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • Oryginał dziennika budowy,
 • Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana*, /wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji-dotyczy zgłoszenia**,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie),

*zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę,

**zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem,  po przyjęciu zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia)

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa:  z chwilą złożenia wniosku

 • za przeniesienie: decyzji pozwolenie na budowę /praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych - 90,00 zł.
 • opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne)
 • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 555

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o przeniesienie:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.
Jednostka odpowiedzialna