BMU-4 - ul. Wyzwolenia

Adres
ul. Wyzwolenia
Opis

Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części miasta, przy ul. Wyzwolenia w obszarze zabudowy usługowo-mieszkaniowej. W skład nieruchomości o łącznej pow. 213 m2 wchodzą: dz. 403/3 o pow. 60 m2 oraz dz. 644/1 o pow. 153 m2. Nieruchomość jest niezabudowana.

Przedmiotowe działki gminne położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym ww. działki objęte są jednostką 125_UMW-12, tj. teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej śródmiejskiej.

Działki 403/3 i 644/1 stanowią element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Biała wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 1987 r., KL.IV.5340/14/87, pod pozycją nr A-479/87 i z tego względu teren podlega szczególnej ochronie prawnej, wyrażającej się m.in. w konieczności uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (zgodnie z art. 36.1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Ponadto przedmiotowy teren objęty jest ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej.

Prace ziemne na wskazanych działkach w granicach stanowiska AZP 107-48/21 winny mieć zapewniony nadzór archeologiczny. Na prowadzenie badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków (zgodnie z art. 36.1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.).

Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Wyzwolenia.

Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia posadowionych w ul. Wyzwolenia. Przez dz. 644/1, wzdłuż jej północnej granicy przebiega sieć kanalizacyjna, natomiast przez dz. 403/3 wzdłuż jej północnej granicy oraz częściowo przez dz. 644/1 przebiega sieć wodociągowa.

Kategoria
Budownictwo mieszkalno-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
213.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Cena
140.000,00 zł. + podatek VAT
Numer działki
403/3, 644/1
Obręb
Biała Miasto
KW
BB1B/00036368/5