PU - 2 - ul. Rudawka

Adres
ul. Rudawka
Opis

Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/1169/2004 z 16 listopada 2004 r. (plan nr 51), zmieniony Uchwałą Nr XXVI/497/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. (plan nr 190). Zgodnie z planem działka 1857/9 położona jest w trzech jednostkach planu (P,U-05, P,U-04 i ZL,Z-15). Jej centralna część (około 30%) stanowi teren zieleni nieurządzonej oraz lasu natomiast część północna i południowa przeznaczona jest pod produkcję o wysokim poziomie technologicznym, wyspecjalizowana, parki technologiczne dla ośrodków badawczo-rozwojowych, usługi komercyjne w tym hurtownie, handel w obiektach o pow. mniejszej niż 2000 m2, centra magazynowo-dystrybucyjne, składy, parkingi. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa działka przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu przewiduje przeznaczenie działki w całości pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i zabudowę usługową.

Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest poprzez zjazd publiczny, którego warunki lokalizacyjne i parametry geometryczne określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Inwestor zobowiązany jest do odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi możliwości i warunków obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Działka 1857/9 obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. służebnością gruntową polegającą na prawie posadowienia na działce przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oraz posadowienia studzienki kanalizacyjnej o średnicy dn 1200 mm, z możliwością wejścia w teren celem dokonywania przeglądów przyłącza, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu przyłącza we właściwym stanie, szlakiem biegnącym wzdłuż północnej granicy działki – na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 1710/7 i 1710/8 (przed podziałem 1710/6) – oraz nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie budowy, przeprowadzenia i przebiegu przez dz. 1857/9 sieci gazowej o średnicy 160 PE RC SDR 11 średniego ciśnienia (ciśnienie min. 100 kpa, ciśnienie maks. 350 kpa) o łącznej długości
stu siedemdziesięciu jeden metrów, ze strefą kontrolowaną o szerokości wynoszącej jeden metr, której oś podłużna pokrywa się z osią podłużną sieci gazowej (powierzchnia strefy - 171 m2) oraz prawie wejścia w teren celem dokonywania przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu sieci we właściwym stanie, szlakiem biegnącym wzdłuż północnej granicy tej działki.

Dodatkowo przez działkę przebiega uzbrojenie terenu w postaci: sieci teletechnicznej, sieci energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia oraz napowietrzna sieć niskiego napięcia, a także sieć wodociągowa. Z uwagi na powyższe zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.

Nieruchomość licznie porośnięta jest drzewami i krzewami. Cena nieruchomości zawiera wartość składnika roślinnego w postaci 15 sztuk dębu i 4 sztuki buka, pozostały składnik roślinny nie przedstawia wartości.

Na działce znajdują się pozostałości po fundamentach betonowych.

Kategoria
Hale produkcyjne, magazyny
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
9199.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
230.000,00 zł
Data przetargu / rokowań
2.09.2021 r.
Cena
2.300.000,00 zł. Do czeny zostanie doliczony podatek VAT.
Numer działki
1857/9
Obręb
Stare Bielsko
KW
BB1B/00000861/0