ul. Tadeusza Regera

Adres
ul. Tadeusza Regera
Opis

W skład nieruchomości wchodzą działki 39/173, 39/174 oraz 39/175 o łącznej pow. 1.709 m2.

Działka 39/174 zabudowana jest budynkiem hali handlowo-usługowej o powierzchni użytkowej 722,60 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony o charakterze przemysłowym. Wybudowany w technologii uprzemysłowionej. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek handlowo-usługowy. Przedmiotowe działki zabudowane są składnikiem budowlanym w postaci nawierzchni asfaltowej.

Komunikacja przedmiotowej nieruchomości z drogą publiczną, tj. ul. Tadeusza Regera odbywa się za  pośrednictwem działki 39/163, obj. KW BB1B/00046384/6, obręb Wapienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2579.2022.NR Prezydenta Miasta z dnia 16 marca 2022 r., Gmina Bielsko-Biała ustanowi służebność po istniejącej drodze wewnętrznej pasem o szerokości 5,0 m biegnącym w południowej i południowo-zachodniej części działki 39/163 oraz pasem biegnącym w środkowej części działki 39/163 do południowej granicy działki 39/174 pod warunkiem wcześniejszego zbycia nieruchomości władnącej zabudowanej budynkiem hali przy ul. Tadeusza Regera, ozn. jako działki 39/173, 39/174, 39/175, obręb Wapienica. Ww. służebność drogowa będzie ustanowiona w jednym akcie notarialnym wraz ze sprzedażą ww. nieruchomości.

Nabywca nieruchomości władnącej zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie przedmiotowej służebności w kwocie 200 zł netto. Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień ustanowienia ww. służebności. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 23 %.

W księdze wieczystej KW BB1B/00046384/6 (Dział III) prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami:

 • nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi obciążająca m.in. działkę 39/174 polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem istniejącej drogi wewnętrznej w celu zapewnienia dostępu nieruchomości władnącej do drogi publicznej ulicy Regera
  na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 39/164,
 • nieograniczona w czasie służebność drogi obciążająca m.in. działki 39/175 oraz 39/173 polegająca na prawie przejazdu samochodów ciężarowych obsługujących nieruchomość władnącą po działkach obciążonych pasem o szerokości 4 metry po istniejącej drodze wewnętrznej w celu zapewnienia dostępu nieruchomości władnącej do drogi publicznej - ulicy Regera na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 39/164,
 • odpłatna i bezterminowa służebność przejazdu i przechodu m.in. przez działki 39/173
  i 39/175, tj. przez dz. 39/173 po całej długości tej działki i szerokością odpowiadającą pasowi istniejącej drogi równej 5,0 m o powierzchni 0,0281 ha, przez dz. 39/175
  po fragmencie pasa drogi znajdującym się w północnej części działki o pow. 0,0085 ha
  na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki 39/161
  objętej księgą wieczystą BB1B/00123778/9,
 • odpłatna i bezterminowa służebność przejazdu i przechodu m.in. przez działki 39/173, 39/174 i 39/175, tj. przez dz. 39/173 po całej długości tej działki i szerokością odpowiadającą pasowi istniejącej drogi równej 5,0 m o powierzchni 0,0281 ha,
  przez dz. 39/174 pasem istniejącej drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż południowej granicy tej działki o pow. 0,0184 ha, przez dz. 39/175 po całej długości tej działki
  i szerokością odpowiadającą pasowi istniejącej drogi wewnętrznej równej 5,0 m
  o pow. 0,0085 ha na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki 39/172 objętej księgą wieczystą BB1B/00111339/3 i dz. 39/176 objętej księgą wieczystą BB1B/00109949/5.

W księdze wieczystej KW BB1B/00046384/6 (Dział I-SP) prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje zapis prawa związanego z własnością innej nieruchomości:

 • nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo drogi obciążające działkę 39/164
  obj. KW 101369, polegające na prawie przejazdu i przechodu po tej działce pasem istniejącej drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż północnej granicy tej działki na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki nr 39/162 (uległa podziałowi m.in. na działkę 39/174).

Poza ww. służebnościami nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – funkcja usługowo-wytwórcza.

Dla budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kategoria
Hale produkcyjne, magazyny
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1709.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
1379820.00
Numer działki
39/173, 39/174, 39/175
Obręb
Wapieniaca
KW
BB1B/00046384/6