ul. Jakuba Bojki

Adres
ul. Jakuba Bojki
Opis

Działka 2821/18 stanowi płaski, niezbudowany teren kształtem zbliżony do prostokąta, z drobnym zadrzewieniem. Działka ogrodzona z dwóch stron ogrodzeniami sąsiednimi.

Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest poprzez budowę zjazdu indywidualnego bezpośrednio z ul. Jakuba Bojki. Na lokalizację zjazdu nowy właściciel winien uzyskać stosowną decyzję Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Z uwagi na klasę użytków gruntowych ww. nieruchomości (R IIIa) konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Przedmiotowa działka gminna położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr IV/17/98 z 1 grudnia 1998 r. Zgodnie z ww. planem nr 15 działka znajduje się w jednostce urbanistycznej B 2 MN, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przedmiotowa działka obciążona jest odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu polegającą na prawie posadowienia i eksploatacji na dz. 2821/18 sieci wodociągowej fi 800/842 mm o długości czterdziestu siedmiu metrów i siedemdziesięciu pięciu centymetrów, szerokości po dwa metry po obu stronach przebiegu i powierzchni pasa technologicznego 177,00 m2 wraz z możliwością wejścia w teren nieruchomości obciążonej celem dokonywania przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu przyłącza we właściwym stanie na rzecz właściciela sieci tj. „AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Ponadto przez działkę przebiega sieć wodociągowa PE Dn 63 mm/ Dn 50 mm oraz sieć gazowa gs25. Wobec powyższego zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1357.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
40 000,00
Data przetargu / rokowań
15.03.2024 r.
Cena
407100.00
Numer działki
2821/18
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00061046/6