Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy (podanie)

Załączniki:

Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub ’’Zgłoszenie pobytu czasowego’’ (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata skarbowa:

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - 10 zł (termin wniesienia opłaty w dniu złożenia wniosku). Opłatę należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Konto urzędu : PEKAO S.A. Oddział w Bielsku-Białej Nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Uwagi:

W przypadku pobytu czasowego należy podać okres zameldowania.