REALIZACJA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

REALIZACJA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Podstawa prawna

art. 47, ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

  • o trwających czynnościach zmierzających do wywłaszczenia nieruchomości,
  • o tym, że nieruchomość położona jest w strefie ochronnej lub na obszarze specjalnym, utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w związku z ograniczeniami w użytkowaniu gruntów rolnych albo w celach ochronnych,
  • o tym, że nie zawarto umowy z następcą i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości.

Załączniki:

  • mapka z uwidocznioną nieruchomością, której dotyczy wniosek,
  • informacja Agencji Nieruchomości Rolnych o braku możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • wyciąg z Ksiąg Wieczystych,
  • decyzja o przyznaniu świadczeń przez KRUS
  • oświadczenie o nie zawarciu umowy z następcą.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.