Rewitalizacja Miasta - Aktualności

28 lipca 2022 r.

Poniżej Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.

Informacja

Informacja_skan

 

7 czerwca 2022 r.

Będą konsultowane dwie uchwały Rady Miejskiej.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektów dwóch uchwał Rady Miejskiej Bielska-Białej: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji

23 maja 2022 r.

W dniu 19.05.2022 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta: „Ocena końcowa wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013) – (PROM 2014-2021) wraz ze sprawozdaniem z całości realizacji Programu”.

Ocena końcowa wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013) – (PROM 2014-2021) wraz ze sprawozdaniem z całości realizacji Programu

9 marca 2022 r.

Badanie ankietowe dotyczące wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)

Szanowni Państwo,
Miasto Bielsko-Biała realizuje działania związane z procesem odnowy (rewitalizacji) części obszaru miasta. Program Rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem 8 osiedli, tj.: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Dolne Przedmieście, Górne Przedmieście i Śródmieście Bielsko, Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany stanowiących obszar rewitalizacji. Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, planistyczne, jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji (stał się obszarem zdegradowanym).
Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat dotychczas przeprowadzonych działaniach na obszarze rewitalizacji i zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety:

Badanie ankietowe dotyczące wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)
Ankieta dostępna będzie do 1 kwietnia 2022 r.
Przedmiotowa ankieta  - w wersji papierowej - dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter pl. Ratuszowy 6). Znajduje się tam również urna, do której można wrzucić wypełniony formularz ankiety.
Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do dalszych prac w ramach procesu rewitalizacji w naszym mieście.

 

8 marca 2022 r.

Operator Programu Rewitalizacji - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej opracował Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji projektów ujętych w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

Sprawozdanie

 

7 lutego 2022 r.

logo

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do Programu pn.: „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”. Szczegóły Programu wraz z listą miast zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMIR: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/

W ramach projektu miasto Bielsko-Biała przedstawi modelowe rozwiązanie jakie jest wdrażane przez Mieście w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które określone zostały w  Agendzie 2030. Jednym z takich celów, który od lat realizuje miasto Bielsko-Biała jest:
Cel 11 -  ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI - Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się załączniku.

Załącznik

 

10 stycznia 2022 r.

Aktualne Wyjaśnienia dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białej

 

Archiwum