Pozwolenie na budowę

Podstawa prawna

art. 28 i 36 w powiązaniu z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę,

Załączniki:

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi* oraz z zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wraz potwierdzeniem wpłaty opłaty skarbowej)
 • specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra w przypadku obiektów budowlanych, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
 • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłatę można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

NA BUDOWĘ NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH OBIEKTEM BUDOWLANYM:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, - nie więcej niż - 539 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
 • innego budynku: - 48 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków :- 20,00 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną: - 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi: - 2.143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra:- 105 zł
 • innych budowli: - 155 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: - 91 zł

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbowa pobiera się od każdego obiektu odrębnie

NA PRZEBUDOWĘ LUB REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO OPŁATA SKARBOWA WYNOSI 50% STAWEK OKREŚLONYCH WYŻEJ

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

 • w sprawach mieszkaniowych
 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura)

Opłata skarbowa

za odwołanie - brak

za każdy załącznik -brak

Uwagi

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
 • projekt architektoniczno - budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 tekst jednolity)
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu
 • w zależności od potrzeb pozwolenie wodnoprawne lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego

Wniosek elektroniczny SEKAP: 

Jednostka odpowiedzialna