Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Załączniki:

  • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Oryginał dziennika budowy,
  • Oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za przeniesienie decyzji pozwolenie na budowę - 90,00 zł.
  • Opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne)
  • Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

  • za podanie - brak
  • za każdy załącznik - brak
Jednostka odpowiedzialna