Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2013r Poz. 687 tekst jednolity z późn. zm)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Załączniki

 • opinia właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • mapa(y) w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (w liniach rozgraniczających drogi) oraz istniejące uzbrojenie terenu
 • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi wraz z określeniem ich kategorii
 • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem projektanta oraz sprawdzającego o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień sporządzania projektu
 • oświadczenie projektanta a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, poza zastrzeżonymi do właściwości Wojewody Śląskiego, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowlany

opinie

 • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani
 • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych
 • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi
 • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
 • inne wg potrzeb

Termin załatwienia sprawy:

Do 90 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłatę można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddzial w Bielsku-Białej, nr konta: 45 1060 0034 2735 0555 5555 5555)

Zwalnia się od opłaty skarbowej m.in jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej w terminie czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu.

Jednostka odpowiedzialna