Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Podstawa prawna

art. 31 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek - zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,

Załączniki

 • wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem obiektu przeznaczonego do rozbiórki,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
 • Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

  Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

  Termin załatwienia sprawy

  Do 21 dni

  Opłata skarbowa

  Opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

 • za podanie i za każdy załącznik - brak
 • za wydane zaświadczenie - 17 zł
 • opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555
 • Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
  • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.
  • Opłata skarbowa za podanie i za każdy załącznik - brak

  Sposób złożenia wniosku

  Zgłoszenia rozbiórki dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
 • Jednostka odpowiedzialna