Twoja firma – Mostem do sukcesu

ETYKIETA

 

Logo

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH PROJEKTU „Twoja firma – mostem do sukcesu”


realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


            Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym.

Wnioski powinny zostać złożone w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.


Wniosek wraz z załącznikami:


 a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 3),


c)  harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne (zał. nr 9),

d)  w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10).


należy złożyć w ww. terminie, w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 227, w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór

Ewa Swatek

Kierownik Projektu

 

Poniżej, pod załączonym  linkiem, przedstawiamy wyniki oceny biznesplanów w ramach  naboru organizowanego w ramach projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu” – II tura. Wynik punktowy jest średnią ocen obu oceniających.

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W RAMACH PROJEKTU „Twoja firma – mostem do sukcesu” – II tura

 

 

 

 

INFORMACJA O NABORZE BIZNESPLANÓW
W PROJEKCIE „Twoja firma – mostem do sukcesu” – tura II

 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

         Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości informuję, iż termin składania Biznesplanów rozpocznie się w dniu 28 marca 2022 r. i zakończy się 8 kwietnia 2022 r.

Biznesplany złożone przed, jak i po przedmiotowym terminie nie będą podlegały ocenie.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu, tj. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 227 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

wzór

Ewa Swatek

Kierownik Projektu

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu”- II tura w załączeniu znajdują się listy rankingowe (osobna dla kobiet i osobna dla mężczyzn):

•    Lista rankingowa kandydatek na uczestniczki projektu zakwalifikowanych do projektu "Twoja firma- mostem do sukcesu”
•    Lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu "Twoja firma- mostem do sukcesu”
•    Lista rezerwowa kandydatek na uczestniczki projektu "Twoja firma- mostem do sukcesu”
•    Lista rezerwowa kandydatów na uczestników projektu "Twoja firma- mostem do sukcesu”
 

Informujemy, że w załączniku poniżej została opublikowana Lista rankingowa kandydatek i kandydatów do Projektu  “Twoja firma – mostem do sukcesu” – II tura, po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista odwoławcza rankingowa.pdf

Lista odwoławcza rankingowa z podpisem Kierownika Projektu.pdf

Informujemy, że w załącznikach poniżej została opublikowana Lista rankingowa kandydatek i kandydatów do Projektu  “Twoja firma – mostem do sukcesu”.

 

Lista rankingowa z podpisem Kierownika Projektu

Lista rankingowa

 

 

 

 

Drugie spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu odbędzie się 27.01.2022 godzina 15:00. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres:  dotacje@bcp.org.pl.

Informacja

na temat Rekrutacji do Projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu"

w ramach II tury naboru

Informujemy, że od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r.,  można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu”, w ramach II tury naboru.

Rekrutacja do Projektu, w ramach II tury, będzie prowadzona w 4 etapach:

  • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
  • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
  • ETAP 4: rozmowa z doradcą zawodowym.

Dokumenty rekrutacyjne można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Składane dokumenty muszą być kompletne, podpisane we wskazanych miejscach, a pozostałe strony zaparafowane. Nie należy zostawiać pustych rubryk - jeżeli dana rubryka nie dotyczy wnioskującego, należy wpisać "nie dotyczy".

Osobiście dokumenty można składać w Biurze projektu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
33 497-14-91) :

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, pokój 227.

Biuro projektu otwarte:

poniedziałek:  7.30 – 15.30,
wtorek:           7.30 – 18.00,
środa:              7.30 – 15.30,
czwartek:        7.30 – 18.00,
piątek:             7.30 – 13.00.

Szczegółowe zapisy rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny - wersja czarno-biała

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny - wersja kolor

Załącznik nr 2 Karta oceny

Załącznik nr 3 karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 karta oceny rozmowy

Załącznik nr 6 Formularz diagnozy...

Załącznik nr 7 - Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 8 - Wskazówki dotyczące wypełnienia formularza

***

Zał. nr 1 Regulamin przyznawania środków

Zał. nr 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. nr 3 Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 4 Szczegółowe zestawienie towarów i usług Biznesplan

Zał. nr 5 Zbiór oświadczeń

Zał. nr 6 Karta oceny Biznesplanu

Zał. nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 8 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe

Zał. nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Zał. nr 11 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 12 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 13 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 14 Wzór ANEKSU do umowy

Zał. nr 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego przedłużonego

Zał. nr 16 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

 

 

Informacja o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach

Projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu"

 

 

UE

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W RAMACH PROJEKTU „Twoja firma – mostem do sukcesu”

 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

            Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego trwać będzie

od 22 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

 

Wniosek wraz z załącznikami:

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie  lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
    (zał. nr 3),
  3. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne (zał. nr 9),
  4. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w Projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 10).

należy złożyć w ww. terminie, w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 227, w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

wzór

Warunkiem złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego jest otrzymanie przez Uczestnika wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu.

 

Kierownik Projektu

Ewa Swatek

 

UE

 

INFORMACJA O NABORZE BIZNESPLANÓW
W PROJEKCIE „Twoja firma – mostem do sukcesu”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

            Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości informuję, iż termin składania Biznesplanów rozpocznie się w dniu   17 maja 2021 r. i zakończy się 28 maja 2021 r.

Biznesplany złożone przed, jak i po przedmiotowym terminie nie będą podlegały ocenie.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (w godzinach funkcjonowania Urzędu), tj. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 227 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

wzór

Ewa Swatek

Kierownik Projektu