Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Informujemy, że dnia 25 sierpnia 2022 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XLVII/1091/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej. Została ona ogłoszona 1 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 5426) i wejdzie w życie 16 września 2022 r.  - link do opublikowanej uchwały wraz z załącznikiem, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granicę wyznaczonych obszarów:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Przedmiotowa uchwała opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej