BMU-2 - ul. Działkowców 12A

Adres
ul. Działkowców 12A
Opis

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (willa rodziny Bartelmuss), o pow. użytkowej 461,87 m2, wolnostojącym, podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne, wybudowanym około 1917 r. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad Zabytkami – Gminy Bielsko-Biała. Budynek stanowi pustostan.

Nieruchomość składa się z dwóch działek przylegających do siebie, stanowiących gospodarczą całość. Teren płaski, częściowo ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W otoczeniu budynku park ze starymi drzewami. Od strony ul. Działkowców relikty alei obsadzonej drzewami.

Budynek wyposażony w instalacje: elektroenergetyczna, wod-kan, ogrzewanie z lokalnej kotłowni (częściowo grzejniki konwektorowe) i piece kaflowe.

Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako dz. 1955/16 o pow. 136 m2 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym ww. działki objęte są jednostką 107_UT, UA, UG, w niewielkich fragmentach w obszarach: oznaczonych na rysunku planu symbolem 3 Z (zieleń nieurządzona, wysoka i niska) i 4 PU (produkcja, hurtownie, centra magazynowo-dystrybucyjne, rzemiosło, usługi
(z wyjątkiem usług oświaty zdrowia i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych).

Dla terenu oznaczonego symbolem UT, UA, UG ustala się przeznaczenie terenu:

 • adaptacja istniejącego budynku dla potrzeb: usług rekreacji, turystyki, hotelarstwa, administracji, dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej,
 • szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu to między innymi: zakaz lokalizacji nowych budynków, minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej
  40 % powierzchni terenu działki.

Nieruchomość położona jest w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem "oz" - dla budynku - willi położonej przy ul. Działkowców 12A, ustalono ochronę poprzez między innymi:

 • objęcie ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,,
 • wykluczenie możliwości podziału działek historycznie związanych z założeniem willowo-parkowym,
 • zalecenie przeprowadzenie generalnego remontu,
 • zalecenie przywrócenia pierwotnego układu pomieszczeń i wystroju wnętrz (ewentualne polichromie, sztukateria, stolarka i detal),
 • prace zaleca się prowadzić w oparciu o projekt konserwatorski wykonany
  na podstawie badań historycznych i architektonicznych,
 • nie dopuszcza się wprowadzenia nowej zabudowy w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej,
 • dopuszczenie adaptacji willi dla funkcji rekreacyjno-turystycznej, z zachowaniem
  i wyeksponowaniem walorów artystycznych,
 • dopuszcza się zwiększenie powierzchni użytkowej poprzez adaptację strychu na funkcję hotelową, administracyjną bądź związaną z rekreacją, bez zmiany kształtu dachu, pierwotnych otworów okiennych i detalu,
 • uporządkowanie otoczenia wokół budynku z rewaloryzacją parku i ochroną starodrzewu pod nadzorem konserwatorskim.
Kategoria
Budownictwo mieszkalno-usługowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
3660.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
rokowania
Wysokość wadium / zaliczki
97.000,00 zł
Data przetargu / rokowań
29 marca 2021 r.
Cena
974.270,00 zł w tym: budynek 461.870,00 zł, grunt 512.400,00 zł
Numer działki
1955/13, 1955/16
Obręb
Stare Bielsko
KW
BB1B/00060379/2