ul. Bystrzańska

Adres
ul. Bystrzańska
Opis

Działka 63/8 stanowi niezabudowany teren o kształcie regularnym, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Działka od strony południowo-zachodniej przylega do ul. Bystrzańskiej, w części południowej graniczy z działką zabudowaną stacją TRAFO; od strony wschodniej graniczy z obszarem zieleni wzdłuż cieku wodnego. Działka w całości porośnięta jest zielenią (trawą i samosiejkami – krzewami i drzewami).

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - przyjęty uchwałą Nr XIII/294/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej. Zgodnie z ww. planem nieruchomość położona
jest w terenie objętym następującymi jednostkami: "131_MN,U-05” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, usługi wbudowane i wolnostojące, (np. handel detaliczny, przychodnie i gabinety lekarskie, pracownie i kancelarie, przedszkola, punkty usług rzemieślniczych, punkty usług bankowych, pocztowych, placówki kulturalno-oświatowe – np. kluby osiedlowe, punkty biblioteczne, czytelnie), niewielka część terenu (pas wzdłuż wschodniej granicy) położony jest w jednostce "131_ZE,WS-03" – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, zadrzewień oraz wód powierzchniowych. Ponadto w niewielkiej część teren położony jest w jednostce "131_KDL-01" – droga lokalna (jest to wąski pas terenu równoległy do urządzonej ulicy).

 Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest bezpośrednio z ul. Bystrzańskiej.

Nad terenem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna WN-110 kV i nN-0,4 kV będąca własnością Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Ponadto nieruchomość obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu polegającą na prawie posadowienia i eksploatacji na dz. 63/8 obj. Kw BB1B/00062683/0 dwóch odcinków przyłącza elektroenergetycznego kablowego o napięciu 0,4 kV, długości ośmiu metrów i ośmiu centymetrów i powierzchni pasa technologicznego 4,10 m2 oraz szesnastu metrów i dwunastu centymetrów i powierzchni pasa technologicznego 7,9 m2 wraz z możliwością wejścia w teren nieruchomości obciążonej celem dokonywania przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu przyłącza we właściwym stanie – na rzecz właściciela urządzenia przesyłowego tj. Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

Cena działki w łącznej wysokości 1.098.900,00 zł obejmuje cenę części działki o pow. 3.113 m2 w kwocie 1.056.702,24 zł, która podlegać będzie opodatkowaniu 23% podatkiem VAT oraz cenę części działki o pow. 550 m2 w kwocie 42.197,76 zł – zwolnionej z opodatkowania (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług) – objętej jednostką „131_ZE,WS-03”.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
3663.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
1098900.00
Numer działki
63/8
Obręb
Mikuszowice Śląskie
KW
BB1B/00062683/0