ul. Bystrzańska

Adres
ul. Bystrzańska
Opis

Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, przy ul. Bystrzańskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Partyzantów i Parkhotelu Vienna.

Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na wycinkę drzew w wieku powyżej 10 lat wymagane jest zezwolenie administracyjne. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Od strony pólnocno-wschodniej działka graniczy z ciekiem wodnym.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym działka objęta jest jednostką  131_MN, U-05 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, usługi wbudowane i wolno stojące (np. handle detaliczny, przychodnie i gabinety lekarskie, pracownie i kancelarie, przedszkola, punkty usług rzemieślniczych, punkty usług bankowych, pocztowych, placówki kulturalno-oświatowe - np. kluby osiedlowe, punkty biblioteczne, czytelnie).

Częściowo wzdłuż pólnocno-wschodniej granicy działka objęta jest jednostka planu 131_ZE, WS-03 - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, zadrzewień oraz wód powierzchniowych.

Dojazd do nieruchomości możliwy od ul. Bystrzańskiej.

Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia posadowionych w ul. Bystrzańskiej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV. Zagospodarowanie terenów położonych w strefach technicznych ograniczonej zabudowy oraz w odległości mniejszej niż 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznej 110 kV, podlega warunkom określonym przez administratora sieci. Dopuszcza się odstąpienie od stref technicznych ograniczonej zabudowy po uprzednim uzgodnieniu z dysponentem sieci.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
3663.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
915750.00
Numer działki
63/8
Obręb
Mikuszowice Śląskie
KW
BB1B/00062683/0