PU-2 - ul. Szklana

Adres
ul. Szklana
Opis

Działka stanowi niezabudowany teren o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Jest to częściowo nachylony w kierunku północnym, porośnięty samosiejkami obszar zieleni, graniczący od strony wschodniej z ul. Szklaną.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - przyjęty uchwałą Nr XXXIII/628/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą. Zgodnie z ww. planem nieruchomość położona jest w obszarze jednostki: "187_P,U,UC-02” – obejmującej m.in. obiekty produkcyjne, składy i magazyny - produkcja o wysokim poziomie technologicznym, parki technologiczne, hurtownie, centra logistyczne i magazynowo-dystrybucyjne, a także obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zabudowa usługowa z wyjątkiem szpitali, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest poprzez zjazd z ul. Szklanej, którego warunki lokalizacyjne i parametry geometryczne określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Inwestor zobowiązany jest do odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi możliwości i warunków obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Kategoria
Hale produkcyjne, magazyny
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
5998.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
pod inwestycje
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
179.000,00 zł
Data przetargu / rokowań
9.12.2021 r.
Cena
1.799.400,00 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.
Numer działki
1341/59
Obręb
Stare Bielsko
KW
BB1B/00041806/6