ul. 11 Listopada 90

Adres
ul. 11 Listopada 90
Opis

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze mieszkalnym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 75,32 m2. Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, murowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej, w złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia remontu oraz doprowadzenia instalacji. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny jednorodzinny.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do nieruchomości zapewnia nieodpłatne prawo gruntowe polegające na prawie przejazdu i przechodu przez dz. 6674/2 obj. Kw BB1B/00003073/0 wzdłuż południowej granicy działki obciążonej na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 6038 obj. Kw BB1B/00081623/1.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Zgodnie z ww. planem nieruchomość położona jest w obszarze jednostki: "125_UMW-15” – podstawowe przeznaczenie - zabudowa usługowo-mieszkaniowa śródmiejska, w tym: usługi centrotwórcze, usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

Nieruchomość położona jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Białej, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-479/87 na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ww. ustawą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków, figuruje w gminnej
oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
101.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
23 100,00 zł
Data przetargu / rokowań
20.01.2022 r.
Cena
231000.00
Numer działki
dz. 6038
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00081623/1