ul. 11 Listopada 84

Adres
ul. 11 Listopada 84
Opis

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, w którym znajduje się jedno pomieszczenie o pow. użytkowej 13,36 m2. Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, murowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek stanowi pustostan, wymaga przeprowadzenia remontu. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek handlowo-usługowy.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem nieruchomość położona jest w obszarze jednostki: "125_UMW-15” – podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowo-mieszkaniowa śródmiejska, w tym: usługi centrotwórcze, usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

Nieruchomość położona jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Białej, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-479/87 na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ww. ustawą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków.

Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia remontu budynku zgodnie z poniższymi ustaleniami:

w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży należy przeprowadzić i zakończyć remont elewacji, izolacji oraz wnętrza budynku w zakresie sufitów, ścian i podłóg zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za ukończenie powyższego remontu budynku uznaje się moment pełnego odbioru prac we wskazanych zakresach przez inspektora Urzędu Ochrony Zabytków.

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej. Wysokość kary umownej w każdym roku opóźnienia wynosi 5 % ceny zbycia nieruchomości. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin wskazany powyżej. Karę umowną wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. Kara umowna przysługuje Gminie Bielsko-Biała bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zapłata kary umownej zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 30 % ceny zbycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Inne obiekty
Lokale użytkowe
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
18.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
4 000 zł
Data przetargu / rokowań
18.06.2024 r.
Cena
49000.00
Numer działki
6674/1
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00081623/1