ul. Wita Stwosza 15

Adres
ul. Wita Stwosza 15
Opis

W skład nieruchomości wchodzi dz. 728/29 o pow. 893 m2 oraz dz. 728/30 o pow. 533 m2.

Łączna cena nieruchomości w wys. 600.000,00 zł obejmuje cenę budynku w wys. 235.650,00 zł oraz cenę gruntu w łącznej wys. 364.350,00 zł, (w tym: cenę dz. 728/29 w wys. 228.165,00 zł, cenę dz. 728/30 w wys. 136184,12 zł).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 248,89 m2, który wykorzystywany był na cele mieszkalne. Budynek trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna), częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i strychem o pow. całkowitej 352,35 m2, murowany, wzniesiony na początku XX wieku. Budynek  jest w pogorszonym stanie technicznym (instalacje nieczynne) i wymaga przeprowadzenia remontu. Budynek posiada zabytkowy charakter, figuruje w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.  W przypadku wykonania jakichkolwiek remontów w obiekcie, należy wcześniej wystąpić o opinię konserwatora zabytków.

Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek nie spełnia norm hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych: w części budynku w dzień i w nocy, a w części w ciągu nocy.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Bielska-Białej nieruchomość położona jest w obszarze UP – funkcja usługowo-wytwórcza.

Budynek i teren znajdują się w strefie sanitarnej 50 m od granicy czynnego cmentarza. W strefie tej zabrania się lokalizacji nowej funkcji mieszkalnej oraz produkcji żywności lub jej magazynowania. W strefie nie ogranicza się pozostałych funkcji usług i produkcji. W szczególności dopuszcza się usługi biurowe, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, usługi hotelowe itp.

Część działki 728/29 o pow. 9,42 m2 objęta jest umową dzierżawy pod obiekt niezwiązany trwale z gruntem – kopertę handlową. Okres wypowiedzenie ww. umowy wynosi 3 miesiące.

Sprzedaż dz. 728/29 zabudowanej budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż dz. 728/30 zostanie powiększona o 23 % podatek VAT.

Kategoria
Domy
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1426.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
60000,00 zł
Data przetargu / rokowań
24.08.2022 r.
Cena
600000.00
Numer działki
728/29, 728/30
Obręb
Górne Przedmieście
KW
BB1B/00027984/3