ul. Żywiecka

Adres
ul. Żywiecka
Opis

Działka położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej, przedmiotowa działka znajduje się w obszarze koncentracji funkcji usługowej (U). Dla dz. 118/370, z której została wydzielona przedmiotowa działka, ustalone zostały warunki zabudowy ww. działki gminnej dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i jednego budynku usługowego (Decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr UA.6730.2.129.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.).

Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest bezpośrednio z ulicy Żywieckiej. Istnieje możliwość dodatkowej komunikacji poprzez parking ogólnodostępny oraz drogę wewnętrzną w sposób nieobciążający ww. włączenia do ul. Żywieckiej.

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, o nachyleniu terenu południowo-zachodnim. W części południowo-wschodniej działki posadowiony jest słup energetyczny wysokiego napięcia z linią napowietrzną biegnącą wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki. Ponadto wzdłuż południowo-zachodniej granicy przebiegają ziemne sieci energetyczne oraz wzdłuż granic: południowo-zachodniej, północno-zachodniej i północno-wschodniej sieci teletechniczne. Z uwagi na powyższe zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
11699.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
300.000,00 zł
Data przetargu / rokowań
15.09.2022 r.
Cena
3000000.00
Numer działki
118/402
Obręb
Mikuszowice Krakowskie
KW
BB1B/00061083/7