ul. Piwowarska 3/ św. Trójcy 4

Adres
ul. Piwowarska 3/ św. Trójcy 4
Opis

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta. Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica wybudowana w XIX wieku. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod poz. A-5/76. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 718,89 m2.

Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną i gazowa (obecnie nieczynne). Ogrzewanie indywidualne - piece.

Przedmiotowe działki położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 10.02.1998 r. (plan nr 6). Zgodnie z Miejscowy Planem Zagospodarowania Bielskiej Starówki nr 6 – działki 23/1, 250/1 oraz 251/1 znajdują się w jednostce 6 – J2 U,M, tj. ogólne przeznaczenie na funkcję usługowo-mieszkaniową.

Budynek zlokalizowany na ww. działkach, którego powierzchnia użytkowa wynosi 718,89 m2, położony jest przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 i na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KL.IV.5340/29/76 z dnia 16.08.1976 r. stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków pod poz. Nr A – 5/76. Cała nieruchomość stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bielska wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 sierpnia 1976 r. pod poz. A – 1/76. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem Nr B-NR.5142.182.2022.MG RPW/2405/2022 z dnia 01.04.2022 r. wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 – Pozwolenie Nr BB/223/2022.

Ustala się harmonogram  przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 w następujących terminach i zakresie:

  • Etap I – w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy notarialnej – wykonanie niezbędnych zabezpieczeń budynku przed dalszą degradacją (zabezpieczenie dachu i zagrożonych elementów konstrukcji)
  • Etap II – w terminie do 4 lat od daty zawarcia umowy notarialnej – zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe, a także przeprowadzenie i zakończenie kompleksowego remontu budynku przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4, z uwzględnieniem jego historycznej funkcji i wartości zabytku zgodnie z art. 25.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmującego między innymi: remont elewacji z zachowaniem jej historycznej formy, konserwacje konstrukcji balkonów i balustrad, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę i renowację stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, kompleksowy remont dachu, a także remont wnętrza budynku w zakresie ścian, sufitów i podłóg.

Za ukończenie powyższych remontów budynku położonego przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4 uznaje się moment pełnego odbioru prac przez inspektora Urzędu Ochrony Zabytków.

W razie niedotrzymania wyżej określonych terminów, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. Wysokość kar umownych w każdym roku opóźnienia wynosić będzie:

- 5% zaoferowanej ceny nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty) – dla etapu I;

- 15% zaoferowanej ceny nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty) – dla etapu II.

Obowiązek zapłaty kar umownych powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu w którym bezskutecznie upłynął określony termin.Kary umowne wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. Kara umowna przysługuje Gminie Bielsko-Biała bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 50% zaoferowanej ceny nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty).

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Bielsko-Biała, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca  poddaje się rygorom egzekucji na podstawie
art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 50% zaoferowanej ceny nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty) na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

W przypadku poniesienia przez Gminę Bielsko-Biała szkody przewyższającej karę umowną, Gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem zobowiązań Nabywcy – Nabywca sceduje te zobowiązania na Kupującego (za wyjątkiem sytuacji skorzystania przez Gminę Bielsko-Biała z prawa pierwokupu). Brak przejęcia powyższych zobowiązań przez kupującego skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Bielsko-Biała roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych zobowiązań od pierwotnego Nabywcy.

Gmina Bielsko-Biała zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotowej nieruchomości, w rozumieniu art. 593 § 1 Kodeksu Cywilnego, w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Skorzystanie z prawa odkupu może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nabywcy
do przeprowadzenia remontów nieruchomości, w wyżej określonych terminach i zakresie.

Z chwilą wykonania prawa odkupu Nabywca zobowiązany jest przenieść z powrotem na Sprzedawcę własność kupionej nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Prawo odkupu nieruchomości na rzecz Gminy Bielsko-Biała zostanie ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości. W przypadku skorzystania przez Gminę z prawa odkupu, nabywca będzie zobowiązany do przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na rzecz Gminy w terminie do 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez nabywcę oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu. Jeżeli w dacie otrzymania oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu łączna wartość zobowiązań zabezpieczonych hipotekami wpisanymi na nieruchomościach będzie wyższa niż cena odkupu, Nabywca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń w taki sposób, aby łączna ich wartość była mniejsza niż cena odkupu.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie Bielsko-Biała przysługuje ustawowe prawo pierwokupu,
które zostanie ujawnione w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

W przedmiotowym budynku znajduje się lokal użytkowy o pow. 33,30 m2, stanowiący własność Gminy Bielsko-Biała, objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa najmu może zostać rozwiązana za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zabytek jw. chroniony jest prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z przywołaną ustawą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Cena nieruchomości wynosi 4.209.395,00 zł, w tym: budynek 3.953.895,00 zł i grunt 255.500,00 zł.

Podana cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kategoria
Domy
Lokale użytkowe
Mieszkania
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
365.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Cena
4209400.00
Numer działki
250/1, 251/1,23/1
Obręb
Bielsko Miasto
KW
BB1B/00068082/9, BB1B/00062649/0