Otwarte Konkursy Ofert 2014 - 2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (XI edycja 2020) Paczki świąteczne

Informujemy, że rozstrzygnięta została XI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej (paczki świąteczne).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej


KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XI edycja - paczki świąteczne)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Promocja i Organizacja Wolontariatu (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a ustawy (I edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (II edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz załączniki do umowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz załączniki do umowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Promocja i organizacja wolontariatu (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym ofertę należy wygenerować za pomocą systemu "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (III edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (X edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została X edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację w II półroczu 2020 r. zadania z  zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Załączniki do umowy:
Aktualizacja kosztorysu.
Aktualizacja harmonogramu.

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (X edycja - wypoczynek dzieci i młodzieży)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - X edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić ofertę.

PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (II edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadania w 2020 roku z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - ratownictwo i ochrona ludności (I edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM

KONKURS OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy (I edycja - konkurs na wkład własny).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Edukacja (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu edukacji.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga !

W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców od 20 marca przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 wystawiona została specjalna skrzynka korespondencyjna, w której można umieszczać pisma kierowane do Urzędu.

W przypadku złożenia do skrzynki oferty na realizację zadania publicznego prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

 

Skrzynka pozostaje do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

  • poniedziałek–środa 7:30–15:30
  • czwartek 7:30–18:00
  • piątek 7:30–13:00

KONKURS OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić wzór oferty.

Poradnik

UWAGA!!!

UZUPEŁNIENIE KONKURSÓW OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja) oraz Turystyka i krajoznawstwo (I edycja).

Informujemy o zmianie terminów składania ofert oraz terminów realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (II edycja) oraz turystyki i krajoznawstwa (I edycja). 
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja)
Turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

KONKURS OFERT - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

Poradnik

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (IX edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została IX edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

Poradnik

KONKURS OFERT - Edukacja (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu edukacji - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (VIII edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została VIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IX edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (VII edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu polityki społecznej
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację zadania w 2020 r. zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Załączniki do umowy:
Aktualizacja kosztorysu.
Aktualizacja harmonogramu.

HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2020 r.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Harmonogram będzie na bieżąco uzupełniany i aktualizowany.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2020 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Zdrowie (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (VI edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2020 r. z zakresu polityki społecznej (świetlice).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz załącznikami do umowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (V edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020 - 2022 z zakresu polityki społecznej (świetlica).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadania w 2020 roku z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.
PORADNIK.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (III edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu polityki społecznej (nieodpłatna pomoc prawna).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (IV edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (II edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (I edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM

WZORY SPRAWOZDAŃ

Zamieszczamy poniżej obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego:

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r. - SPRAWOZDANIE

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna XV edycja (WIGILIA)

Informujemy, że rozstrzygnięta została XV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. zakresu polityki społecznej -WIGILIA

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji  oraz z załącznikami do umowy znajduje się w linku poniżej: 

link

KONKURS OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

KONKURS OFERT - działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VI edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (V edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2022 z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna XIV edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XIV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (III edycja - nieodpłatna pomoc prawna)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (II edycja - Ogrzewalnia)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (I edycja - Noclegownia)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2020-2021 z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

WZORY SPRAWOZDAŃ

Zamieszczamy poniżej obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego:

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Wzór sprawozdania do konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna - III edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XIV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XIV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - XIII edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

KONKURS OFERT - kultura fizyczna (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - XII edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

Aktualizacja planu i harmonogramu.

Aktualizacja zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (XI edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Komunikat PM

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej - XIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. Uwaga !!! Uzupełnienie otwartego konkursu ofert - edycja XIII

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe oraz uzupełnienie konkursu

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

Nowy wzór sprawozdania.

Zamieszczamy poniżej nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego obowiązujący dla konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2020 z zakresu polityki społecznej - XII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura i sztuka - II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

Aktualizacja planu i harmonogramu.

Aktualizacja zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

 KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  (II edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2020 z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - X edycja.

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została X edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu wniosków.

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację zadania w 2019 r. zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

 

 Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kosztorysu.

Aktualizacja harmonogramu.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XI edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadania w 2019 roku z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".

Załączniki:

OGŁOSZENIE - konkurs wniosków

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji

2. Wzór umowy o realizację zadania publicznego

3. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

 KONKURS OFERT - Polityka społeczna (X edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - X edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

KONKURS OFERT - Kultura i Sztuka (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wskazującym jak wypełnić nowy wzór oferty.

PORADNIK.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna - IX edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została IX edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

Aktualizacja planu i harmonogramu.

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - ratownictwo i ochrona ludności - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność na rzecz integracji cudzoziemców - II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów.

  KONKURS OFERT - Polityka Społeczna (IX edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na krótkie spotkanie w dniu 11 kwietnia od godz. 15.00 do godz. 16.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - turystyka I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna II edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 KONKURS OFERT - Działalność na rzecz integracji cudzoziemców (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Nowy Wzór Oferty (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - edukacja (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 KONKURS OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)

 

KONKURS OFERT - Turystyka (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu turystyki - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)

 

KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (II edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura i Sztuka I edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury i sztuki.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

 

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna VIII edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna VII edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

 

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia I edycja + komunikat o unieważnieniu konkursu - zadanie I.1

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia I edycja. Jednocześnie unieważniono konkurs na zadanie I.1.

 

Zarządzenie + Komunikat  Prezydenta Miasta

 

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)

KONKURS OFERT - Działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna I edycja (część druga)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja (część druga) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 KONKURS OFERT - EDUKACJA (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu EDUKACJI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna I edycja (część pierwsza)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja (część pierwsza) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019 - 2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)

KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)

 KONKURS OFERT - ochrona i promocja zdrowia (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Wzór oferty (WORD)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna VI edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (ośrodek wsparcia dla osób starszych).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta 

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna V edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (asystent).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta 

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna IV edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021 z zakresu polityki społecznej (profilaktyka).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna III edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021 z zakresu polityki społecznej (bank chleba).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna II edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (świetlice, transport).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu  

 HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2019 r.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2019 rok.

Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.

Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)

KONKURS OFERT - Kultura i Sztuka (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursowe

 2. Wzór oferty (WORD)

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna I edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu polityki społecznej (nieodpłatna pomoc prawna).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta
 

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - polityka społeczna VIII edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została  VIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu polityki społecznej (wigilia).

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku: 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta
 

Załączniki do umowy:
 

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VI edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja (osoby starsze) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (V edycja na 2019 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja (usługi asystenckie) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór oferty (WORD)

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (IV edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja (profilaktyka) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)

 

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2019-2021 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja (bank chleba) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór Oferty Wieloletniej  (WORD)

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (II edycja na 2019 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja (świetlice, transport) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór oferty (WORD)

 KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (I edycja na 2019 r.)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja (nieodpłatna pomoc prawna) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie konkursowe

 

2. Wzór oferty (WORD)

KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VIII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja (WIGILIA) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka Społeczna VII edycja 2018
 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  VII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. z zakresu Polityki społecznej.
 

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura fizyczna III edycja 2018
 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. z zakresu Kultury fizycznej.
 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta
 

Załączniki do umowy:
 

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura i Sztuka II edycja 2018

Informujemy, że rozstrzygnięta została  II edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Kultury i Sztuki.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

KONKURS OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VII edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

KONKURS OFERT - KULTURA FIZYCZNA (III edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

 HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2018 r.

 

 

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2018 rok.

Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.

Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 

 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA :

 

 

1. Wzór oferty (WORD)

 

2. Wzór oferty - umowa wieloletnia (WORD)

 

3. Wzór sprawozdania (WORD)

 

 

4. Poradnik "Jak wypełnić ofertę ?" (PDF)

 

 

 

5. Korekta kosztorysu (WORD)

 

 

6. Korekta harmonogramu realizacji zadania (WORD)

 

 

7. Ramowy wzór umowy (dotacje)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna VI edycja 2018
 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  VI edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

    

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

Otwarty konkurs ofert z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja

Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 07 czerwca 2018 r. o godz. 17.00.

Konkurs ofert - RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI (I edycja)

Informujemy, że ogłoszona została I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

 

Termin składania ofert upływa 18 maja o 2018 r. o godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka I edycja 2018

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Turystyki.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

    

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna V edycja 2018 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  V edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

    

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

 

Konkurs ofert - POLITYKA SPOŁECZNA (VI edycja)

Informujemy, że ogłoszona została VI edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 27 kwietnia2018 r. o godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu - EDUKACJA  (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu EDUKACJI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Rozstrzygnięcie konkursu - KULTURA FIZYCZNA  (II edycja)

 

 

Informujemy, że został rozstrzygniety otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 1, część 2) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

część 1 - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 część 2 - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI (...) - I edycja

 

 

Informujemy, że został rozstrzygniety otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

POLITYKA SPOŁECZNA - V edycja 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 
    

   2. Wzór oferty (WORD) 

 

Konkurs ofert - EDUKACJA (I edycja)

Informujemy, że ogłoszona została I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu EDUKACJI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r. o ogodz. 15.30.

Konkurs ofert - TURYSTYKA (I edycja)

Informujemy, że ogłoszona została I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu TURYSTYKI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

 Załączniki :

 

 1. Ogłoszenie konkursowe.

 2. Wzór oferty (WORD)

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r. o ogodz. 15.30.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Polityka społeczna IV edycja 2018

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  IV edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu Polityki Społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

    

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

 


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  - II edycja

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  II edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w 2018 roku  z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - KULTURA I SZTUKA  (I edycja 2018)

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu KULTURY I SZTUKI.

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

    

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

Konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA (II edycja)

 

 

Informujemy, że ogłoszona została II edycja  otwartego  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań     publicznych w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

    

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

 

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2018 r. o ogodz. 15.30.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA III edycja oraz IV edycja (zad I.4) -2018 rok 

 

             

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja 2018).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638 z późn. zm.) - I edycja

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA  (I edycja 2018)

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięta została  I edycja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ. 

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

    

1. Korekta harmonogramu

 

2. Korekta kosztorysu

 

 

Konkurs ofert - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI (...) - I edycja

 

 

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

    

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

 

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r. o ogodz. 17.00.

 

 

Konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA (I edycja)

 

 

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

    

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

 

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2018 r. o ogodz. 17.00.

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja 2018

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja . 

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki:

 

1. Korekta harmonogramu

2. Korekta kosztorysu

POLITYKA SPOŁECZNA - IV edycja 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 
    

 2. Wzór oferty (WORD)

 

Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638 z późn. zm.) - II edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

 
    

 2. Wzór oferty (WORD)

 

Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638 z późn. zm.) - I edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 
  

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA - III edycja 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 
   2. Wzór oferty (WORD)

Kultura i sztuka - I edycja 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu KULTURY I SZTUKI- I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 
 

2. Wzór oferty (WORD)

 

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2017 r. o ogodz. 17.00.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA

(I edycja) - POMOC PRAWNA 2018 rok

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (I edycja 2018).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

   

2. Wzór oferty (WORD)

 POLITYKA SPOŁECZNA - I edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

     

2. Wzór oferty (WORD)

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2017

  

 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA - IX edycja

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IX edycja (WIGILIA)

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (IX edycja)

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ          (IX edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA

(VIII edycja)

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VIII edycja).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - KULTURA I SZTUKA

(II edycja)

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA (VIII edycja)

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VIII edycja)przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2017 r. o godz. 17.00.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta - jak poprawnie wypełnić ?

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - KULTURA FIZYCZNA (VI edycja)

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (VI edycja).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - KULTURA FIZYCZNA

(V edycja)

 

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (V edycja).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

KULTURA FIZYCZNA - VI edycja

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 11 sierpnia br. o godz. 15.00.

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta - jak poprawnie wypełnić ?KULTURA FIZYCZNA - V edycja

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 19 lipca br. o godz. 15.30.

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta - jak poprawnie wypełnić ?

KULTURA I SZTUKA - II edycja

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 17 lipca br. o godz. 15.30.

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta - jak poprawnie wypełnić ?

 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT - POLITYKA SPOŁECZNA - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI)

 

Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI).

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI EDYCJA  2017 rok

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2017-2018 roku  przez podmioty prowadzące działalność   w sferze pożytku publicznego:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki, na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64456.html

Link do strony www MOPS-u:

http://mops.bip.wizja.net/index.php?module=articleview&aid=1376

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu "Bielsko-Biała" łączy ludzi":

Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20, tel.: 33/ 822-21-84

POLITYKA SPOŁECZNA - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI)

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII (WYPOCZYNEK LETNI) edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

     

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (IV edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (IV edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert -  EDUKACJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu EDUKACJI - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik- Zarządzenie Prezydenta Miasta

Konkurs Ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki, na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64021.html

 

UWAGA !

Sprostowanie konkursu:

http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,64078.html

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu "Bielsko-Biała" łączy ludzi":

Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20, tel.: 33/ 822-21-84

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu TURYSTYKI w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu turystyki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 r. (V edycja)

 

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej IV edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

POLITYKA SPOŁECZNA - VI edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2017-2018 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

      

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

   

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (III edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej (III edycja)

 

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 r. (IV edycja)

 

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej (IV edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Kultura fizyczna - IV edycja

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (IV edycja).

Szczegóły konkursu  znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  17 marca 2017 r. 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (IV edycja)

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji eGenerator

 

Przypominamy, że istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem:

https://www.bielskobiala.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

Zwracamy jednak uwagę, że przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku złożenia w Urzedzie Miejskim lub przesłania pocztą systemowo wygenerowanego wydruku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 r. (III edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

EDUKACJA - I edycja

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu EDUKACJI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić    

 

TURYSTYKA - I edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu TURYSTYKI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

      

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić      POLITYKA SPOŁECZNA - V edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

      

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY i SZTUKI w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Kultura fizyczna - III edycja

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (III edycja).

Szczegóły konkursu  znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  20 lutego 2017 r. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (III edycja)

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

POLITYKA SPOŁECZNA - IV edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

     

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (II edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej (II edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2017 r. (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej (I edycja)

Wykaz organizacji wraz z kwotami dotacji znajduje sie w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Przypominamy Państwu, aby korekty kosztorysu i harmonogramu przygotować na NOWYCH formularzach:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Formularze korekty kosztorysu i harmonogramu

 

Przedstawiamy NOWE formularze korekty kosztorysu i harmonogramu, które obowiązują w 2017 r.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana dokumenty te stanowią załączniki do umów zawieranych na realizację zadań w 2017 r.

Załączniki:

1. Korekta harmonogramu 2017

2. Korekta kosztorysu 2017

Ochrona i Promocja Zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r. poz.1638) - I edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej(Dz.U. z 2016r. poz. 1638) - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

       

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

POLITYKA SPOŁECZNA - III edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

     

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II EDYCJA  2017 rok

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2017-2018 roku   przez podmioty prowadzące działalność        w sferze pożytku publicznego:

 

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Kultura fizyczna - II edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (II edycja).

Szczegóły konkursu  w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  9 stycznia 2017 r. 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (II edycja)

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

HARMONOGRAM KONKURSÓW OFERT NA 2017 r.

 

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2017 rok.

Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.

Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 

Ważna informacja - obowiązuje już nowy wzór oferty !!!

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania.

 

Rozporządznie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r., zatem aplikując na  konkursy ogłaszane po tym terminie trzeba pamietać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU !

 

Sam wzór oferty nie wprowadza jakiś rewolucyjnych zmian - wprowadzono kilka nowych rubryk, nieco inny kształt przyjął kosztorys i rozbudowano część finansową związaną z przewidywanymi źródłami finansowania zadania publicznego.  

 

Przedstawiamy nowy wzór oferty wraz z poradnikiem, który pomoże Państwu wypełnić formularz:

1. Wzór oferty (plik WORD);

2. Wzór oferty - Poradnik -  "Jak wypełnić ofertę".

 

Poniżej nowy wzór formularza sprawozdania z realizacji zadania:

1. NOWY wzór sprawozdania (WORD)

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

 

Kultura i sztuka - I edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY I SZTUKI (I edycja).

Szczegóły konkursu  w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  5 stycznia 2017 r. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura i sztuka (I edycja)

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

 

 

UWAGA !

Obowiązuje nowy formularz oferty ! 

 

Przypominamy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania. Rozporządzanie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r.,zatem aplikując na konkurs trzeba pamiętać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU ! 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I EDYCJA  2017 rok

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ w 2017 roku  (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność            w sferze pożytku publicznego:

 

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IX EDYCJA

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

 

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Kultura fizyczna - I edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ  (I edycja).

Szczegóły konkursu  w poniższym załączniku. Termin składania ofert upływa dnia  15 grudnia 2016 r. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - Kultura fizyczna (I edycja)

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

 

 

UWAGA !

Obowiązuje nowy formularz oferty ! 

 

Przypominamy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania. Rozporządzanie zostało opublikowane 19 sierpnia i weszło w życie 3 września 2016 r.,zatem aplikując na ogłaszane aktualnie konkursy trzeba pamiętać, aby wypełnić ofertę już NA NOWYM FORMULARZU !  

Sam wzór oferty nie wprowadza jakiś rewolucyjnych zmian - można znaleźć kilka nowych rubryk, niektóre rubryki połączono w jedno pole, nieco inny kształt przyjął kosztorys – tabela składa się z dwóch odrębnych części: koszty merytoryczne i koszty obsługi zadania. Ponadto m.in. rozbudowano część finansową dotyczącą przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego oraz wprowadzono obowiązek precyzyjnej informacji o zamiarze pobierania opłat od adresatów zadania. Oczywiście dotacje udzielone na podstawie nowej oferty i umowy będzie trzeba rozliczyć na nowym formularzu sprawozdania.  

W związku z powyższym zapraszamy na indywidualne konsultacje przedstawicieli organizacji, które zamierzają aplikować w konkursie. W trakcie konsultacji, które odbędą się w dn.1 grudnia br. (czwartek) w Ośrodku Wsparcia  Ekonomii Społecznej, Plac Opatrzności Bożej 18 w godz. 12.00 - 17.00 omówimy znowelizowany wzór oferty. 

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dogodnej dla Państwa godziny – tel. 33/497-1-633, 638, e-mail: ngo@um.bielsko.pl. 

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na lata 2017-2018 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

   

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnićPOLITYKA SPOŁECZNA - I edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność  w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

   

2. Wzór oferty (WORD)

 

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2016

POLITYKA SPOŁECZNA - IX edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

  

2. Wzór oferty (WORD)

 

3.  Oferta jak poprawnie wypełnić

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Otwarty Konkurs Ofert

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, tj dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki, na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego .

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=articleview&aid=1284

 

Uwaga !

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu "Bielsko-Biała" łączy ludzi":

Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20, tel.: 33/ 822-21-84

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII EDYCJA

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VIII edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

 

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY
I SZTUKI - II EDYCJA

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY
Fizycznej - IV EDYCJA

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY Fizycznej (IV edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

POLITYKA SPOŁECZNA - VIII edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA !

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Wzór oświadczenia (WORD)

KULTURA FIZYCZNA - IV edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na POWIERZENIE realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA !

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Wzór oświadczenia (WORD)

KULTURA I SZTUKA - II edycja

 

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06 lipca 2016 roku o 15.30.

 

UWAGA !

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3. Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

 

3. Wzór oświadczenia (WORD)

 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ oraz POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2016 z zakresu:

 

- KULTURY FIZYCZNEJ (III edycja);

 

- POLITYKI SPOLECZNEJ (VII edycja - "wypoczynek letni").

 

 

Wykazy podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajdują się w poniższych załącznikach:

- Zarządznie POLITYKA SPOŁECZNA

- Zarządznie KULTURA FIZYCZNA

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

 

KULTURA FIZYCZNA - III edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA !

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

3. Wzór oświadczenia (WORD)

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA - VII edycja (Wypoczynek letni)

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA !

Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. NOWE oświadczenie o niefigurowaniu oferenta w centralnym rejestrze zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór znajduje się w załaczniku nr 3.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

 

3. Wzór oświadczenia (WORD)

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II EDYCJA (część 2)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 2) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu EDUKACJI - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI - I EDYCJA, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta + Komunikat o unieważnieniu konkursu.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II EDYCJA (część 1)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 1) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu
TURYSTYKI - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. z zakresu TURYSTYKI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

EDUKACJA - I edycja

Prezentujemy ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu EDUKACJI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (I edycja ) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
VI EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2019)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
V EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2018)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
IV EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2018)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ -
III EDYCJA
(ZADANIE WIELOLETNIE - 2016-2018)

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III EDYCJA

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja - część 2) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY
I SZTUKI - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja - część 1) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Załączniki do umowy:

- korekta kosztorysu (WORD)

 

- harmonogram realizacji zadania (WORD).

 

TURYSTYKA - I edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu TURYSTYKI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

KULTURA FIZYCZNA - II edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

POLITYKA SPOŁECZNA - VI edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016-2019 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VI edycja (Prowadzenie placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie Mikuszowic Śląskich) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

POLITYKA SPOŁECZNA - V edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016-2018 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - V edycja (Prowadzenenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

POLITYKA SPOŁECZNA - IV edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016 - 2018 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA - I edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu OCHRONY i PROMOCJI ZDROWIA - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

POLITYKA SPOŁECZNA - III edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (II edycja - "Swietlice") przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (I edycja - "nieodpłatna pomoc prawna") przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

KULTURA FIZYCZNA - I edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

KULTURA I SZTUKA - I edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu KULTURY I SZTUKI - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

 

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

POLITYKA SPOŁECZNA - II edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w latach 2016 -2019 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

POLITYKA SPOŁECZNA - I edycja

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Załączniki :

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

FORMULARZE DO POBRANIA :

1. Wzór oferty (WORD)

 

2. Wzór sprawozdania (WORD)

3. Wzór oferty - poradnik "Jak wypełnić ofertę ?" (PDF)

4. Wzór sprawozdania - poradnik "Jak wypełnić sprawozdanie ?" (PDF)

5. Korekta kosztorysu (WORD)

6. Harmonogram realizacji zadania (WORD).

7. Ramowy wzór umowy (dotacje).

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2016

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2016 rok.

Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.

Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

Komisje konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert w 2016 roku

Informujemy, że Prezydent Miasta, zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.908.2015.SO z dnia 7 grudnia 2015 r. powołał Komisje Konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku

W skład Komisji Konkursowych wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił komunikat, w którym zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2016 roku.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w pracach Komisji - osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: “Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

tel.: 33/ 49 71 633, 638

e-mail: ngo@bielsko-biala.pl

Załącznik 1 - Komunikat Prezydenta Miasta

Załalcznik 2 - “Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2015

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII EDYCJA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VII edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - VII EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VII edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

 

2. Wzór oferty (WORD)

 

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu Kultury Fizycznej (VI edycja)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (VI edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

 

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VI edycja)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VI edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego:

 

Załącznik - Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY I SZTUKI (II EDYCJA)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja).

Załączniki :

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA - VI EDYCJA

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (VI edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 01 września 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - VI EDYCJA

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (VI edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 24 sierpnia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ- V EDYCJA

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ V edycja.

Załączniki :

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA
FIZYCZNA (V edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (V edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartych Konkursów Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ(III i IV EDYCJA)

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na WSPARCIE (III edycja) oraz POWIERZENIE (IV edycja) realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższych załącznikach:

Załączniki :

1. Kultura fizyczna - III edycja

2. Kultura fizyczna - IV edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA
I SZTUKA (II edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY I SZTUKI (II edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV i V edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV i V edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Otwarte konkursy ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (III i IV EDYCJA)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert na WSPARCIE (III edycja) oraz POWIERZENIE (IV edycja) realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkursy - termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe (III edycja)

 

2. Ogłoszenie konkursowe (IV edycja)

3. Wzór oferty (WORD)

4. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - V EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu polityki społecznej- V edycja , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - IV EDYCJA - WYPOCZYNEK LETNI

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu polityki społecznej- IV edycja , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu

POLITYKI SPOLECZNEJ (III edycja) oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (IV edycja )

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja) oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (IV edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - III edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu ochrony i promocji zdrowia III edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
EDUKACJI - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI- I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
TURYSTYKI - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu TURYSTYKI - I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY Fizycznej - II edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ- II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - III EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu polityki społecznej- III edycja , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 kwietnia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - IV EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 kwietnia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - III EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bielsko-Biała w roku 2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia - III edycja pod nazwą "Seria programów prozdrowotnych 'Bądź zdrów' w ramach spotkań Klubu Zdrowia" wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r., przez podmioty prowadzące działalność w sferze pozytku publicznego.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY Fizycznej- I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ- I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
Polityki Społecznej - II edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu Polityki Społecznej- II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY I SZTUKI - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI - I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - EDUKACJA(I EDYCJA)

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu EDUKACJI (I edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - TURYSTYKA (I EDYCJA)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu TURYSTYKI (I edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 marca 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Komunikat Prezydenta Miasta- unieważnienie konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia - II edycja

1. Unieważnienie Konkursu.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I oraz II edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - I oraz II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Komunikat Prezydenta Miasta - unieważnienie II edycji konkursu (zadanie I/1)

 

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA (II EDYCJA)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 18 lutego 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - II EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (II edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (I edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA - KONKURS NA LATA 2015-2017

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015-2017 z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (II edycja).

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 21 stycznia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POLITYKA SPOŁECZNA - I EDYCJA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ(I edycja).

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - KULTURA
I SZTUKA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu KULTURY I SZTUKI (I edycja).

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - OCHRONA
I PROMOCJA ZDROWIA

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2015 z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (I edycja).

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2015 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie konkursowe.

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

FORMULARZE DO POBRANIA :

1. Wzór oferty (WORD)

 

2. Wzór sprawozdania (WORD)

3. Wzór oferty - poradnik "Jak wypełnić ofertę ?" (PDF)

4. Wzór sprawozdania - poradnik "Jak wypełnić sprawozdanie ?" (PDF)

5. Korekta kosztorysu (WORD)

6. Harmonogram realizacji zadania (WORD).

7. Ramowy wzór umowy (dotacje).

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2015

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2015 rok.

Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.

Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 

OTWARTE KONKURSY OFERT - 2014 R.

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOŁECZNEJ -V edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ- V edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna V edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej - V edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY I SZTUKI - II edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
OCHRONY ZWIERZĄT - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu OCHRONY ZWIERZĄT- I edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA I SZTUKA (II edycja)

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 25 lipca 2014 r.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycja (WYPOCZYNEK LETNI)

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - IV edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY FIZYCZNEJ - IV edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - IV edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - OCHRONA ZWIERZĄT (I edycja)

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu OCHRONY ZWIERZĄT - I edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 23 czerwca 2014 r.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
Ochrony i Promocji Zdrowia - II edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia - II edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Kultura fizyczna IV edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Kultury fizycznej - IV edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna IV edycja (wypoczynek letni)

 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej - IV edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 9 maja 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu
KULTURY FIZYCZNEJ II edycja - część 2 oraz III edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu Kultury Fizycznej II edycja cz.2 oraz III edycjaprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu EDUKACJI (I edycja )

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu EDUKACJI (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja - część 1)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja)

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (III edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - II edycja

Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (II edycja). Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem działań na rzecz promocji zdrowia osób starszych.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2014 r

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu TURYSTYKI (I edycja)

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu TURYSTYKI przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - III edycja

Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (III edycja). Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane ze szkoleniem sportowym osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2014 r

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2014 r

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

 

UZUPEŁNIENIE otwartego konkursu ofert - KULTURA FIZYCZNA (II edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił UZUPEŁNIENIE II edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na 2014 rok
z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.

W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej o otwartym konkursie ofert w zadaniu nr II pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • pkt. D „Koszty pokrywane z dotacji” uzupełniono o koszt kwalifikowany: „TRANSPORT, WYŻYWIENIE”;
    • uległ zmianie termin rozpoczęcia zadania: konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 10 marca 2014 roku;
    • WYDŁUŻONO termin składania ofert, które można składać do dnia 6 marca 2014 roku

Szczegółowe informacje w załączonym do e-maila ogłoszeniu. Inne postanowienia niniejszego ogłoszenia konkursowego pozostają bez zmian.

UWAGA !

Termin składania ofert na pozostałe dwa zadania pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych (niewyszczególnionych w zadaniach nr 1 i nr 2
w I edycji Otwartego Konkursu Ofert)”
oraz „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” NIE ULEGŁ ZMIANIE i upływa w środę, w dniu 19 lutego br.

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi służą wyjaśnieniami.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - EDUKACJA (I edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu EDUKACJI (I edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2014 r.

 

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ (I i II edycja) oraz OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (I edycja)

 

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ oraz OCHRONY I PROOCJI ZDROWIA przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ w 2014 r. (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu KULTURY i SZTUKI - I edycja

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu KULTURY i SZTUKI w 2014 r. (I edycja) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Wykaz podmiotów wraz z kwotami udzielonych dotacji znajduje się w poniższym załączniku:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Załączniki do umowy:

1. Korekta kosztorysu.

2. Harmonogram realizacji zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA FIZYCZNA (II edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja).

Przypominamy, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w poniższym załączniku (nr 3).

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2014 r.

 

Zainteresowanych aplikowaniem w konkursie zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE,podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane z założeniami konkursu oraz wymogami dot. realizacji zadań. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi a także Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 lutego br. o godz. 16.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości (Plac Opatrzności Bożej 18, była siedziba Urzędu Stanu Cywilnego).

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie swojego przybycia i kontakt z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

. tel. 33/ 497 16 33, 497 16 38

. e - mail: ngo@bielsko-biala.pl

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna III edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej III edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Komisje konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert w 2014 roku

 

Informujemy, że Prezydent Miasta, zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.3057.2014.SO z dnia 16 stycznia 2014 r. powołał Komisje Konkursowe ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2014 roku

W skład Komisji Konkursowych wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym Prezydent Miasta Bielska-Białe ogłosił komunikat, w którym zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w 2014 roku.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w pracach Komisji - osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego załącznika nr 1: “Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

tel.: 33/ 49 71 633, 638

e-mail: ngo@bielsko-biala.pl

Załącznik 1 - Komunikat Prezydenta Miasta

Załalcznik 2 - “Formularz Zgłoszeniowy członka Komisji Konkursowej wskazanego przez organizację pozarządową”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Turystyka I edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu turystyki - I edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 03 lutego 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Polityka Społeczna II edycja

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Polityki Społecznej II edycja.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 14 stycznia 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - Ochrona i Promocja Zdrowia (I edycja), Polityka Społeczna (I edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia oraz Polityki Społecznej .

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 14 stycznia 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA FIZYCZNA (I edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ.

Przypominamy, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert upływa dnia 10 stycznia 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2014 - KULTURA I SZTUKA (I edycja)

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił pierwszy konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała na rok 2014 - jest nim konkurs z zakresu KULTURY I SZTUKI.

Zwracamy szczególną uwagę, że zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać m.in. oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Bielsko-Biała, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, na dzień składania oferty. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3.

Zachęcamy do aplikowania na konkurs - termin składania ofert mija dnia 7 stycznia 2014 r.

Załączniki :

 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2. Wzór oferty (WORD)

3. Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Bielsko-Biała.

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2014

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok publikujemy wstępny harmonogram planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2014 rok. Wykaz będzie na bieząco uzupełniany i aktualizowany.

Obszary zadań publicznych - tematyka konkursów:

 

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów

Harmonogram 2019

Korekta kosztorysu 2019

Nowy wzór sprawozdania od 1 marca 2019

Aktualizacja_planu_i_harmonogramu

Korekta harmonogramu 2019

Nowy wzór oferty obowiązujący od 1 marca 2019

Wzór sprawozdania (do 28 lutego 2019)