Preferencyjny zakup węgla

 

Miasto Bielsko-Biała dopełniło wszelkich niezbędnych formalności związanych z uruchomieniem preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 

Węgiel dla Miasta Bielska-Białej będzie pochodził z kopalni KWK Piast-Ziemowit ruch Piast/Wola.

 

Świadectwo jakości - orzech

Świadectwo jakości - kostka

Świadectwo jakości - karlik-ekogroszek

Kto może preferencyjnie zakupić węgiel?

Odp.: ktoś, kto spełnia wszystkie podane poniżej warunki, tj.:

 • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,
 • członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku bieżącym i co najmniej 3 tony jeżeli wniosek składany będzie w 2023 r.

Informacja uzupełniająca: łącznie, preferencyjnie (od Gminy) nie można kupić więcej niż 1,5 tony do końca 2022 r. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Ceny dostępnych sortymentów węgla zostały podane we wniosku.

Uwaga!
Aktualnie cena węgla w Bielsku-Białej wynosi 1.650 zł brutto za tonę.
Obniżona cena jest wynikiem kolejnych negocjacji Prezydenta Miasta. 
Osoby, które zawnioskowały o zakup węgla wcześniej, tj. z ceną 1.750 zł brutto za tonę będą nabywać węgiel po obniżonej cenie bez konieczności korekty złożonego wniosku.

 

Gmina Bielsko-Biała nie ma żadnego wpływu na dostępny sortyment i jakość sprzedawanego węgla.

W jaki sposób preferencyjnie nabyć węgiel od Gminy?

Złożyć poprawnie wypełniony wniosek o preferencyjny zakup węgla do Prezydenta Bielska-Białej. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej wegiel.bielsko-biala.pl i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wnioski można składać zarówno poprzez ePUAP , jak i w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty (nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem e-mail).

Procedura:

 • najpierw złożony wniosek jest weryfikowany. Urząd przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia,
 • o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie na adres wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego lub poprzez ePUAP - w zależności od formy w jakiej złożony był wniosek,
 • po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku Gmina Bielsko-Biała złoży zamówienie na wnioskowane sortyment i ilość węgla,
 • po ustaleniu dostępności wnioskowanego węgla Gmina Bielsko-Biała wystawia fakturę na zamówione paliwo, o czym wnioskodawca jest informowany telefonicznie,
 • wystawienie faktury stanowi potwierdzenie zawarcia przez Gminę Bielsko-Biała i wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów),
 • dane podane przez wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury,
 • faktura będzie miała 7 dniowy termin płatności i będzie wysyłana na adres e-mail podany we wniosku lub będzie ją można odebrać osobiście w Biurze Obsługi  Interesanta - w przypadku wniosków złożonych w formie papierowej, w których nie podano adresu poczty elektronicznej,
 • płatność za węgiel następuje przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej nr: 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187 lub w kasie Urzędu,
 • po zaksięgowaniu przez Urząd płatności (zgodnie z wystawioną fakturą) wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru węgla ze składu opałowego, z którym Gmina Bielsko-Biała zawarła stosowną umowę,

Skład opałowy, z którym Gmina Bielsko-Biała zawarła umowę:

Bielskie Składy Opałowe Waleria Goch,

przy ulicach Piekarskiej 15 i księcia Józefa Poniatowskiego 9

 • wymienionemu powyżej składowi zostaną powierzone dane osobowe niezbędne do poprawnej weryfikacji osób, które zapłaciły za węgiel, 
 • warunkiem wydania ze składu zakupionego węgla będzie okazanie faktury zakupowej,
 • koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie wnioskodawcy,
 • czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych sortymentów paliwa w Polskiej Grupie Górniczej, która została wskazana jako podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Gminy Bielsko-Biała.

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (formularz do edycji)