Profil kandydata na kierowcę

Podstawa prawna:

Podstawy prawne

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat (dotyczy kategorii AM, A1, B, B1, T) - wzór dostępny na dole strony,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy).

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • karta pobytu, wiza, inny dokument lub potwierdzenie o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 dni.

Opłaty:

Profil Kandydata na Kierowcę wydawany jest nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Inne informacje:

 •  
  Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego powyżej 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej i dłuższej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).
   

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Druk wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.

Złożenie wniosku, jak również odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę e-Urząd

Uwagi:

Warunkiem zamówienia dokumentu prawa jazdy po zdanym egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest dokonanie wpłaty za wydanie prawa jazdy oraz dostarczenie potwierdzenia wykonania opłaty do Wydziału Komunikacji:

 • opłata za blankiet prawa jazdy: 100 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić: TUTAJ podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Zgoda rodziców