Programy branżowe

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2018-2021”

Uchwała Nr XLV/892/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r.


„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.”

Uchwała Nr XVII/392/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2020 r.


„Wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024”

Uchwała Nr XXVI/650/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r.


„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023”

Uchwała Nr XXXVIII/910/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r.


„Program ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020”

Uchwała Nr XXV/468/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r.


„Program ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej”

Uchwała Nr XLV/893/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r.


„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej wraz ze szczegółową inwentaryzacją”

Uchwała nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.


"Plan Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030"

Uchwała Nr XII/221/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r.


„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”

Uchwała Nr XV/255/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 lutego 2016 r.


„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie  ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”

Uchwała Nr XVI/353/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2020 r.
Uchwała nr XXV/468/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020.


„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej”

Uchwała Nr XXXIV/636/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 października 2017 r.


„Strategia  rozwoju  elektromobilności  w  Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035”

Uchwała Nr XXI/503/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r.


„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”

Uchwała Nr XXVI/646/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r.


„Program Rodzina Plus”

Uchwała Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Uchwała nr XIV/307/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”


„Program Weteran Plus”

Uchwała Nr XXXVI/708/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. 
Uchwała Nr XVI/371/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę ws. przyjęcia "Programu Weteran Plus"


"Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023"

Uchwała Nr XXVI/645/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. 


Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”

Uchwała Nr IX/150/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r.


„Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Uchwała Nr XXV/619/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r.


„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (kontynuacja PROM 2007-2013)”

Uchwała Nr XIX/368/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/405/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)"


„Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2020-2024”

Uchwała Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r.