Programy branżowe

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2018-2021”

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.”

 

Program „Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2017-19”

 

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023”

 

„Program ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020”

 

„Program ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej”

 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej wraz ze szczegółową inwentaryzacją”

 

Plan Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”

 

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie  ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”

 

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielska-Białej”

 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020”

 

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”

 

„Miejski Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2014-2020”

 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”

 

„Program Rodzina Plus”

 

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”

 

„Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej”

 

„Program Weteran Plus”

 

Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

 

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”

 

„Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2014 - 2020”

 

„Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”

 

„Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

Strategia rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku

 

„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013)”

 

„Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku”

 

„Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2020-2024”