Prowadzenie stałego rejestru wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Rejestr Wyborców

Do stałego rejestru wyborców wpisuje się:

  • w części A obywateli polskich
  • w części B obywateli krajów Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

W Urzędzie Miasta prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
 
Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, nie zameldowani, przebywający stale na obszarze gminy mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta o wpisanie do rejestru wyborców.

Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na własny wniosek jest skreślony z urzędu z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.

Do rejestru wyborców przeznaczonego dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, wpisywani są na własny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w RP. Wniosek /o ile wyborca nie jest już wpisany do rejestru/ składa się nie później niż 30-tego dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Druki wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru oraz deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej można otrzymać w urzędzie w dziale ewidencji ludności.

Opłaty

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać osobiście lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Formularze

Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

Deklaracja do rejestru wyborców