Prowadzenie stałego rejestru wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Rejestr Wyborców

Stały Rejestr Wyborców:

  • wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A obywateli polskich
  • wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obywateli Unii Europejskiej

W Urzędzie Miasta prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
 
Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, nie zameldowani, przebywający stale na obszarze gminy mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta o wpisanie do rejestru wyborców.

Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na własny wniosek jest skreślony-z urzędu-z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.

Do rejestru wyborców przeznaczonego dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, wpisywani są na własny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w RP. Wniosek /o ile wyborca nie jest już wpisany do rejestru/ składa się nie później niż 30-tego dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Druki wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru oraz deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej można otrzymać w urzędzie w dziale ewidencji ludności.

Opłaty

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Uwagi

„Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – PeUP (SEKAP - www.sekap.pl)
 
Istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika dla określonej kategorii osób. Niezbędne druki wymagane do sporządzenia aktu pełnomocnictwa możliwe są do pobrania w systemie elektronicznym oraz osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich. Druki prosimy drukować dwustronnie.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Link do usługi umożliwiającej rezerwację wizyty: https://bezkolejki.eu/bb3/Reservation

Formularze

Wniosek o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców

Deklaracja do rejestru wyborców