Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne .

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane Dokumenty

 • wniosek inwestora lub projektanta
 • pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu /ewentualnie/.

Załączniki

 • 2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawione na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
 • Nieobligatoryjne dokumenty usprawniające przeprowadzenie narady koordynacyjnej (zalecane do załączenia):
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
 • wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych wraz ze szkicem lub plik z projektem w formacie DXF (v. 2004 lub niższa);
 • orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
 • pełnomocnictwo w oryginale lub odpis notarialny pełnomocnictwa;
 • oryginał mapy opisanej w punkcie 1 (do wglądu).

Opłata skarbowa

za ewentualne pełnomocnictwo złożone do akt sprawy.

zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 6 oraz art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  - opłata za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu powinna zostać wniesiona przed naradą koordynacyjną. Stawki dotyczące koordynacji sieci zawiera tabela 16 (poz. 6), będąca załącznikiem do w/w ustawy.

Termin załatwienia sprawy

nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje (wydawany jest protokół, od którego nie przysługuje odwołanie).

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - <http://www.sekap.pl> www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1.

2. Z Inspektorem  Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 • telefonicznie: 33 4971 721.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza karta usługi.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z  wyjątkiem podmiotów uprawnionych do  ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • do cofnięcia zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jednostka odpowiedzialna
Załączniki