Podział nieruchomości

Podstawa prawna

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.z 2004 r. Nr 268 poz.2663), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podziałowym, udzielone przez właściciela nieruchomości /ewentualnie/.

Załączniki

 1. mapa z projektem podziału nieruchomości uwierzytelniona przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej – minimalna ilość egzemplarzy to ilość stron postępowania + 3 egz.;
 2. aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych
 3. w przypadku gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 
 5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 6. wykaz zmian gruntowych;
 7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów

Opłaty

wolne od opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez
pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP -
<http://www.sekap.pl> www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP
(epuap.gov.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1.

2. Z Inspektorem  Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 • telefonicznie: 33 4971 721.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza karta usługi.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z  wyjątkiem podmiotów uprawnionych do  ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • do cofnięcia zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jednostka odpowiedzialna