Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 •     pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, udzielone przez podmiot ewidencyjny /ewentualnie/.

Terminy

 • postanowienie  o  wszczęciu   postępowania, zgodnie  z  art.  35 §  1 - 3  Kodeksu postępowania   administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z  uwzględnieniem  postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy geodezyjnego  w  drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)                                                                                                                       
 • decyzja  – zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem oceny prawidłowości wykonania czynności gleboznawczych przez upoważnionego klasyfikatora oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami.

Opłata

 • Wprowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego na podstawie zgłoszenia (wykonane czynnością materialno-techniczną) nie podlega opłacie skarbowej.
 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego na zgłoszenie władającego/właściciela wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów. Od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania.
 • Za ewentualne pełnomocnictwo złożone do akt sprawy – w wysokości 17,00 zł.

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - <http://www.sekap.pl> www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1.

2. Z Inspektorem  Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 • telefonicznie: 33 4971 721.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza karta usługi.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z  wyjątkiem podmiotów uprawnionych do  ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • do cofnięcia zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jednostka odpowiedzialna