Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w-sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. nr 45 poz. 453), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) , Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze-zm.) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego;
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, udzielone przez właściciela nieruchomości /ewentualnie/.

Wydanie decyzji poprzedza

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy geodezyjnego do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych;
 2. Dokonanie czynności rozgraniczenia przez upoważnionego geodetę na gruncie
 3. Złożenie zgodnej z przepisami, wykonanej przez upoważnionego geodetę dokumentacji, która powinna zawierać:
  •     postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
  •     upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,
  •     zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,
  •     dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
  •     pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
  •     dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł,
  •     protokół graniczny lub akt ugody,
  •     opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym.

Termin załatwienia sprawy

Postanowienie  o  wszczęciu   postępowania   rozgraniczeniowego, zgodnie  z  art.  35 §  1 - 3  Kodeksu postępowania   administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), z  uwzględnieniem  postępowania przygotowawczego związanego z wyłonieniem wykonawcy geodezyjnego  w  drodze udzielenia  zamówienia  publicznego, w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze-zm.) - ok. 2 – 3 miesiące.                                                                                                                       

Decyzja  o  rozgraniczeniu  nieruchomości – zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - z uwzględnieniem oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami.

Opłaty

 • wydanie decyzji - opłata skarbowa 10,00 zł;
 • pełnomocnictwa, które nie podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie zał. cz. IV pkt 1 - 4 ustawy z-dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) objęte są opłatą skarbową    w wysokości 17,00 zł.

Tryb odwoławczy

 • Strona  niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, przekazania  sprawy sądowi.
 • Na postanowienie o kosztach służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, przy czym wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - <http://www.sekap.pl> www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1.

2. Z Inspektorem  Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 • telefonicznie: 33 4971 721.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza karta usługi.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z  wyjątkiem podmiotów uprawnionych do  ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • do cofnięcia zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jednostka odpowiedzialna