Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i-kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924, ), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w-sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. 914), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i-kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. 917), ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.), ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o-informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w-rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej – dla wykonawstwa geodezyjnego;
 • wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
 • wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
 • wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.

Opłaty

zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy

 • realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. z 2017 r. poz. 2101);
 • wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów, wypisów i wyrysów realizowane są niezwłocznie po dokonaniu przez stronę stosownych opłat, przewidzianych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. z 2017 r. poz. 2101) .

Opłata skarbowa

za ewentualne pełnomocnictwo złożone do akt sprawy - w wysokości 17,00 zł

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP -<http://www.sekap.pl> www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP(epuap.gov.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą  43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1.

2. Z Inspektorem  Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora
 • telefonicznie: 33 4971 721.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza karta usługi.

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z  wyjątkiem podmiotów uprawnionych do  ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • do cofnięcia zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

EGiB_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego_pdf

EGiB_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego_xls

P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_pdf

P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_pdf

P1_Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków_pdf

P1_Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków_xls

P2_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)_pdf

P2_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)_xls

P3_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)_pdf

P3_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)_pdf

P4_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)_pdf

P4_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)_pdf

P5_Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości_pdf

P5_Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości_xls

P6_Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1_pdf

P6_Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1_xls

P7_Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów_pdf

P7_Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów_xls

wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_0

wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_0

Zawiadomienie_o_przekazaniu_wynikow_zgloszonych_prac

Zawiadomienie_o_przekazaniu_wynikow_zgloszonych_prac

Zgloszenie uzupełniajace -prac-geodezyjnych

Zgloszenie uzupełniajace -prac-geodezyjnych

Zgloszenie_prac_geodezyjnych_dot_prac_zgloszonych_przed_31_07_2020

Zgloszenie_prac_geodezyjnych_dot_prac_zgloszonych_przed_31_07_2020

Zgloszenie-prac-geodezyjnych

Zgloszenie-prac-geodezyjnych

 

Jednostka odpowiedzialna