Licencja na transport drogowy osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym 7 – 9

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.2200)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie  członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a przypadku innego przedsiębiorcy  - osoby prowadzącej  działalność gospodarczą,
  że spełniony jest wymóg dobrej reputacji,  o którym mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik nr 7),
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik nr 11),
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt.3 ustawy o transporcie drogowym, tj. potwierdzenie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
 • 9 000 euro –  na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
 • 5 000 euro –  na każdy następny pojazd samochodowy
 • oświadczenie o zamiarze  zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt.4 ustawy  o transporcie drogowym (załącznik nr 12),
 • wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 13),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 6).

Zgodnie z art. 5c ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.2200) „wymóg o którym mowa w art.5c ust. 1 pkt. 3 potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym,
 • dokumentami  potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji lub udziałów lub innych  zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości."

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów. 

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od okresu jej ważności.

Kwoty wynoszą odpowiednio:

 • wydana na okres od 2 do 15 lat: 700 PLN,
 • wydana na okres powyżej 15 do 30 lat: 800 PLN,
 • wydana na okres powyżej 30 do 50 lat: 900 PLN.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych
numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6,
w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

UWAGI

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).